10 bibelvers om bøn

Det Nye Testamente indeholder mange vers, der instruerer om kristen bøn. Foto: Pixabay

For kristne, hvilken bedre kilde til spirituelle anliggender findes der end Bibelen? Det gælder også instruktion i bønnens betydning

Den amerikanske hjemmeside beliefnet.dk har udvalgt 10 bibelvers fra Det Nye Testamente, der instruerer om kristen bøn. Her bringes en oversigt over de 10 bibelvers.

1: Markusevangeliet 11:24: Jesus udtaler sig om vigtigheden af at tro på bønnens kraft

Dagen efter tempelrensningen ser disciplene det figentræ, som Jesus tidligere havde forbandet, stå visnet fra roden af. Jesu svar på deres forundring er, at disciplene skal have tiltro til Gud og ikke tvivle i sin bøn:

Derfor siger jeg jer: Alt, hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det.

2: Romerbrevet 8:26: Paulus om det at leve i ånden

Paulus forklarer romerne, at man som kristen skal leve i Guds ånd for at leve sandt. Kun ved at leve i ånden kan man overvinde legemets dødelighed og blive frelst:

Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke.

3: Romerbrevet 12:12: Paulus til menigheden i Rom under en belæring om bøn

Til den nye menighed i Rom giver Paulus en række instruktioner omkring ret kristen livsførelse. Efter at have understreget, at man skal leve et helligt liv, uddybes dette blandt andet med ordene:

Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen.

4: Kolossenserbrevet 4:2: Paulus giver formaning til kirken om at bede

Paulus advarer mod at lade forførende filosofi eller vranglære komme ind i menigheden, der har udvist en tro på kristendom iblandet andre religioner blandt andet østlig mystik. Brevet taler selvfølgelig imod denne lære og uddyber den rette kristne tro, herunder:

Vær udholdende i bøn, våg med bøn og tak.

5: Efeserbrevet 6:18: Paulus formaner til bøn

Efter en opfordring til at iføre sig Guds fulde rustning i kampen mod onde magter siger Paulus følgende:

Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige.

6: Filipperbrevet 4:6: Paulus formaner til ret bøn

I brevet til filipperne taler Paulus om glæden ved at leve i Kristus og formaner til enighed, glæde og mildhed:

Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.

7: Første Tessalonikerbrev 5:17: Paulus opfordring til kirken i Tessaloniken:

Efter en understregning af, at Herrens dag vil blive uventet, og en formaning til at passe på hinanden, kommer Paulus med en række korte formaninger, blandt andet:

Bed uden ophør.

8: Første Timoteusbrev 2:8: Paulus giver forskrifter til menighedens forsamlinger

Paulus opfordrer til bønner, forbønner og taksigelser for alle mennesker og udtrykker følgende ønske til bøn under gudstjenester:

Jeg vil altså, at mændene alle vegne skal bede med fromt løftede hænder, uden vrede og uden splid.

9: Jakobsbrevet 5:15-16: Jakob opfordrer kristne til forbøn for de syge

Jakob taler om det etiske, praktiske kristne liv troen skal vise sig i hverdagen, og for at troen bliver levende, må den bære frugt i det daglige liv:

Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask; og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.

10: Matthæusevangeliet 6: 5-13: Jesus instruktion om bøn:

Under Bjergprædiken giver Jesus følgende instruktioner omkring den daglige bøn:

Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn.

Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord.

Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.

Derfor skal I bede således:

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Det Nye Testamente indeholder mange vers, der instruerer om kristen bøn. -