Kristuskransen - et redskab til fordybelse

I Kristuskransens symbolik kan man finde sprog og billeder for åndelige og eksistentielle erfaringer.

Inden for de fleste religiøse traditioner har man bedekranse, mens det i folkekirkeligt regi er fremmed med et egentlig bønsredskab. Ikke desto mindre har Kristuskransen vundet indpas i folkekirken og i andre lutherske sammenhænge

I den ordrige protestantiske tradition kan man opleve et savn efter ritualer og symboler. Her er Kristuskransen et middel til at opnå indre samling og fordybelse i bønslivet. Perlerne i kransen forbinder det fysiske og det åndelige.

Kransen består af 18 perler, hvoraf de 12 beskriver forskellige sider af troens indre liv.

Bønnen starter og slutter med Gudsperlen. Perlen symboliserer på denne måde, at Gud er udgangspunkt og endemål for vandringen, og at han går med på vejen. Denne perle er den eneste, der sidder fast i Kristuskransen.

Jeg-perlen er lavet af perlemor. Denne perle er med for at den bedende skal se sig selv med Guds øjne - mennesket er skabt i Guds billede, men også med en længsel efter Gud. Kirkefaderen Augustin udtrykte det således: "Mit hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i Gud".

Overgivelsesperlen henviser til, at den bedende skal overgive sig til Gud. Vi må blive som børn, slippe kontrol og have tillid - til Gud og til livet. [i]Ørkenperlen
minder om, at mennesket gennem det, man møder i livet, modnes og renses og lærer tillid til Gud.
[/i]
Bekymringsløshedsperlenhenviser til, at mennesket finder glæde og frihed i tilliden til Gud, trods omstændighederne.

De to kærlighedsperler repræsenterer henholdsvis Guds selvhengivende kærlighed i Jesus Kristus og menneskets gensvar på Guds kærlighed.

Kransens 3 hemmelighedsperler skal minde om, at Gud kender alle menneskets hemmeligheder, længsler og tanker og ønsker.

Nattens perle er et billede på oplevelsen af Guds fravær og et symbol for tomhed og renselse.

Opstandelsesperlen repræsenterer kødets opstandelse og nyt liv. Den minder om helliggørelse og discipelskab.

Kransens 6 stilhedsperler giver plads for meditation og stille betragtning over de øvrige perlers budskab. Stilhedsperlerne skal minde om, at der er brug for at blive stille for at kunne høre Guds stemme og hvile i hans nærvær.

Man kan eventuelt knytte bestemte bønner eller skriftsteder til hver enkelt perle, eller bede den såkaldte Jesusbøn til hver perle: Herre Jesus Kristus, Guds Søn (under indåndingen) - forbarm dig over mig (under udåndingen). Eller man kan vælge at dvæle ved de perler, der taler mest ens livssituation.

Man kan bære kransen med sig overalt, som armbånd eller i lommen.

Lene Skovmark er sygeplejerske og cand.theol.