Sådan beder du en pinsenovene

Apostlene, der sad i Jerusalem og ventede på Helligånden, "deltog alle enige og udholdende i bønnen," står der i Apostlenes Gerninger 1,14. Foto: wikimedia commons

Perioden mellem Kristi Himmelfart og pinse, de ni dage, hvor apostlene sad i Jerusalem og ventede på Helligånden, kan man markere ved at bede en pinsenovene. Læs her hvordan

Ordet novene kommer af det latinske novem, det vil sige tallet ni. Det refererer til de ni dage mellem Kristi Himmelfart og pinsen, hvor apostlene sad i Jerusalem i "salen ovenpå" og ventede på, at Helligånden skulle komme, som Jesus havde lovet dem. De deltog alle enige og udholdende i bønnen (Ap. 1,14)

En sådan udholdende bøn gennem ni dage bruges også ved andre lejligheder, når man særligt indtrængende vil bede om noget. I så fald vælger man andre tekster end de nedenfor anførte. Men princippet er, at man i ni dage i træk beder vedholdende om et bestemt anliggende og som regel med bibeltekster, bøn og meditation.

Sådan kan man bede en pinsenovene

I det følgende vil jeg beskrive, hvordan man kan bede pinsenovene sammen i en menighed, men forlægget kan naturligvis også bruges, når man beder alene. Den røde tråd er her bøn om Helligåndens syv gaver.

Novenen er beskrevet i en fin lille bog, som er udgivet på Katolsk Forlag: Kom Helligånd! En pinsenovene.

Hver af de ni dage indledes med følgende bøn til Helligånden:

Præst: Kom Helligånd, opfyld dine troendes hjerter, Alle: og antænd i dem din kærligheds ild.
P: Udsend din Ånd, og alt vil blive nyskabt, A: og du vil forny jordens skikkelse
P: Lad os bede. Gud, du har undervist de troendes hjerter ved Helligåndens oplysning. Giv os i samme Ånd at forstå, hvad der er ret, og altid at kunne glæde os ved Hans trøst. Ved Kristus, vor Herre. Nu følger skriftlæsning, meditation og bøn, som veksler fra dag til dag. Men hver dag afsluttes med følgende bøn:

P: Gud, i Pinsens mysterium helliggør du din Kirke i alle folkeslag og nationer. Udgyd Helligåndens gave indtil verdens ende, og virk også i dag blandt dine troende de undere, som ledsagede Evangeliets første forkyndelse. Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, som lever og råder med dig i Helligåndens enhed, én Gud fra evighed til evighed.

1. dag: Visdom og indsigt

Visdoms og indsigts ånd: Læsning af Visdommens Bog 7,25 - 36

Bøn: Gud Helligånd, i visdommen har du åbenbaret en flig af Faderens herlighed, godhed og skønhed. Lær os at åbne os for din visdom, så også vi kan blive Guds venner og profeter. Amen

2. dag: Råd og styrke

Råds og styrkes ånd: Læsning af Paulus' første brev til korintherne 1,18-25

Bøn: Gud Helligånd, du alene kan skænke os Kristi tanker, så vi bedømmer alt efter Hans målestok. Lær os at holde fast ved din visdom, også når den i verdens øjne kun er dårskab og svaghed. Amen.

3. dag: Kundskabs ånd

Kundskabs ånd: Læsning af Johannesevangeliet 16,5-15

Bøn: Gud Helligånd, du er Sandheds Ånd, som leder os til sand kundskab om Gud og om os selv. Styrk os i troen på alt, hvad du har åbenbaret, for at kende dig er livet for dem, der tror. Amen.

4. dag: Fromhed og gudfrygt

Fromheds og gudsfrygts ånd: Læsning af Paulus' brev til Romerne 8,12-17

Bøn: Gud Helligånd, du skænker os barnekår og evigt liv hos Faderen. Lad os af kærlighed til dig kun frygte ét: ved synden at skilles fra dig. Amen.

5. dag: Kærligyhed, glæde og fred

Kærlighed, glæde og fred: Læsning af Paulus' første brev til Korintherne 13,4-13

Bøn: Gud Helligånd, i kærligheden har du åbenbaret os et ophøjet kald.
Skænk os din nåde, så vi kan iføre os kærligheden som fuldkommenhedens bånd og lade Kristi fred råde i vore hjerter. Amen.

6. dag: Tålmodighed, venlighed og godhed

Tålmodighed, venlighed og godhed: Læsning af Paulus' brev til Efeserne 4,1-6

Bøn: Gud Helligånd, kun i dig kan vi blive ét legeme og én ånd i Kristus.
Led os ad dine veje til stadig større enhed og tro, så der til sidst må være én hyrde og én hjord. Amen.

7. dag

Overbærenhed og mildhed: Læsning af Paulus' brev til Korintherne 6,1-10

Bøn: Gud Helligånd, du skænker os nådens tid. Gør os sagtmodige og ydmyge af hjertet, så vi helhjertet kan efterfølge Kristus og gennem kors og død nå til opstandelsens herlighed. Amen.

8. dag

Trofasthed: Læsning af Esajas´bog 63,7-9

Bøn: Gud Helligånd, giv os kraft til at være tro mod vort kald, så vi engang må høre Kristi stemme kalde: Du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din Herres glæde! Amen.

9. dag

Blufærdighed, selvbeherskelse og kyskhed: Læsning af Paulus´ første brev til Korintherne 6,12-20

Bøn: Gud Helligånd, du lutrer os som sølv og guld, så vi på rette vis kan frembære offergaver til Gud. Lær os at elske Kristi bud og søge renselse og lægedom i sakramenterne. Amen.

Kirsten Kjærulff er katolsk forfatter