Gud gav ikke De Ti Bud numre

Der er ingen tvivl om at der var Ti Bud, men blev de nummereret?

I Bibelen kan man ikke læse, hvilket bud der er nummer 1 og hvilket der er nummer 10. Det har givet anledning til tvivl om buddenes placering

De Ti Bud findes i de to næsten ens tekstafsnit 2. og 5. Mosebog (2. Mos 20,v.217 og 5. Mos 5,v.621.)

Bibelen nævner, at der er ti bud (2. Mos 34,28 og 5. Mos 10,4), men da Gud gav Moses De Ti Bud på Sinai-bjerget, gjorde han ikke opmærksom på fordelingen af numrene 1 til 10.

Billedforbuddet

Fortolkningen af for eksempel billedforbuddet bunder derfor i, at de tidlige kirker har påpeget forskellige muligheder for opdeling af buddene ud fra, hvad de fandt væsenligst.

Den antikke jødedomregnede teksten om billedforbuddet for to selvstændige bud. Det betød, at alle former for billeder af Gud var forbudte. De første kristne overtog naturligt buddet,men op igennemkirkehistorien har der sidenværet adskillige diskussioner om, hvad buddene omfattede, da Det Nye Testamente ikke nævner et billedforbud. Både den middelalderlige katolske og ortodokse kirke brugte på hver sin måde billeder af Jesusi kirken.

Lutherslår 1. og 2. bud sammen

I forlængelse af denkatolske traditionudelader Martin Lutherunder reformationendet 2. bud i sine skrifter. Han medregner detsammen med1. bud til ét samlet bud, fordi han mente, atdet atdyrke et billede af Gud, er det sammesom tilbede andre guder.

Luther havde nemligset, hvordantroende tilbad billederne oggav dem til kirker for at - ifølge Luther - fortjene Guds nåde. Dette var for Luther gerningsretfærdighed.

Billeder må godt ses, men ikke dyrkes

Luther talte kun om, at billeder i gudstjenesterummetvar afgudsbilleder, og de var dermed omfattet af hans 1.bud.Han mente, at hvis afgudsbilledet er væk fra hjertet, må det godt ses i det ydre. Det vil sige, at hvis et billede af Gud eller Jesus ikkedyrkes og ikke ses som om de er Gud selv,må man gerne se på et billede,som fremstiller Gud.

Luther brugte selv billeder i sin bibeloversættelse, og han så ikke noget galt i at lave billeder af Gud. Dog blev billeder af helgener og Jomfru Maria udrenset, så de ikke blev tilbedt selvstændigt.

Luthers 9. og 10. bud

For at få pengene til at passe opdelte Luther i sin Katekismus det oprindelige 10. bud til to selvstændige bud (9. og 10. bud), som handler om, at man ikke må begære sin næste.

Den reformerte kirke

Overfor Luther stod den reformerte kirke, som opstår kort tid efter reformationen. Her bibeholdesbilledforbuddeti både1. og2. bud,som i den antikke jødedom.

Reformatoren i Zürich, Huldryck Zwingli, menteikke, at man kan afbilde Jesus, da han er guddommelig, ogsamtidigt ære hans menneskelighed i billeder selvstændigt.Zwingli talte dog kun om billeder i kirkerummet, hvorGeneve's reformator Jean Calvin afviste helt billeder, fordi Gud er ånd og skal tilbedes i ånd. Calvin talte derfor det 2. bud med som et selvstændigt bud. Derfor er dereformerte kirker i dag ikke udsmykket indvendige.

Gud gav Moses ti bud, men hvilke vers hører til hvilket bud? Foto: Arkivfoto