Gode bøger om Grundtvig

Her får du vejledning til gode og indførende bøger om N.F.S. Grundtvig. Foto: .dk

Hvor skal man begynde, hvis man gerne vil læse om Grundtvig? Kristendom.dk giver gode bud på læseværdige Grundtvig-biografier

Der er utallige veje til læsning af N.F.S. Grundtvigs digtning og tanker. Litteraturen om Grundtvig er lige så uoverskuelig og umådeligt stor som hans egen litterære produktion var det.

Denne artikel vil anvise nogle få veje: Først fem mere almene indføringer i Grundtvigs liv og tanker. Dernæst vender vi os mod nogle mere specielle fremstillinger.

Hvor skal man så begynde? Er man til det lette og underholdende, så er Ebbe Kløvedal Reichs bøger sagen. Men kan man klare det lidt tungere, men også dybere og engagerede, så skal man begynde med Hal Kochs bog.

Hal Koch: Grundtvig (1943). En klassiker
I efteråret 1940 indbød professor i teologi, Hal Koch til en række forelæsninger om Grundtvig på Københavns Universitet.
Danmark havde siden den 9. april 1940 været besat af tyske tropper. Og der er derfor ingen tvivl om, at Hal Kochs forelæsninger om Grundtvigs liv og tanker var bestemt af situationen.

Forelæsningerne blev da også et tilløbsstykke og blev fyldigt refereret i dagspressen. Fremmødet var så stort, at Hal Koch måtte gribe til at dublere forelæsningerne. Succesen skyldtes nok mere emnet end forelæseren.

I 1943 udgav Hal Koch sine forelæsninger i bogform. Heri skildrer han Grundtvigs livsløb og kamp for at komme til sig selv. Det kommer han gennem mødet med den romantiske filosofi og kærlighed. Ifølge Hal Koch er det den ulykkelige kærlighedsaffære på godset Egelykke på Langeland, hvor han forelsker sig sin elevs mor, der bliver afgørende i Grundtvigs udvikling. Det gør ham til digter.

I Hal Kochs bog følger vi nu Grundtvigs lange liv og udvikling som salmedigter, historiker, folkeoplyser og politiker. Hal Kochs hensigt med sine forelæsninger og sin bog var at vise, at Grundtvigs tanker og digtning ikke blot tilhørte en bestemt bevægelse, nemlig grundtvigianismen, men var aktuelle for enhver og en stadig virkende kraft den danske kultur.

Ebbe Kløvedal Reich: Frederik (1972). En folkebog
Med denne bog ville Ebbe Kløvedal Reich gøre Grundtvig og hans tid aktuel og det i 1970'ernes brydningstid. Bagved lå ungdomsoprøret fra slutningen af 1960'erne, men foran lå et opgør med kirken og statsmagten som autoriteter.

Bogen fortæller ikke blot om Grundtvig, men også om de folkelige vækkelsers gennembrudsår. Ja, hele den europæiske samtid og dens store mænd danner kulissen for en humoristisk og medrivende skildring af Grundtvig som person.

Ebbe Kløvedal Reich: Solskin og lyn (2000). Om Grundtvigs sange
I år 2000 udgav Kirkeligt Samfund (den daværende betegnelse for foreningen, der er ramme om den grundtvigske bevægelse) med Ebbe Kløvedal Reich som forfatter en bog, som skildrer Grundtvigs liv og ikke mindst gengiver hans folkelige sange og kirkesalmer.

Det bærende i bogen er netop sangene og salmerne. Bogen bringer naturligt nok kun de mest kendte og brugte, hvortil læseren får en lettilgængelig og fortællende kommentar.

Igen vil Ebbe Reich med denne præsentation af Grundtvig få læseren til at indse det aktuelle i Grundtvigs digtning. Grundtvig har nu i fem generationer givet genlyd og det overalt på kloden, siger Ebbe Reich i sit forord til bogen.

Bogen indeholder gode billeder af de steder, der er knyttet til Grundtvigs liv. Og så signalerer teksten netop de to sider af Grundtvigs virke: Oplysning og provokation.

Finn Abrahamowitz: Grundtvig. Danmark til lykke (2000)
Denne bog om Grundtvig slutter sig til traditionen fra Hal Koch over Ebbe Reich, nemlig at skildre Grundtvigs liv sådan, at det også bliver en skildring af Danmarks udvikling.

Ifølge Abrahamowitz er det Grundtvig, der har givet kød og blod til begreber som modersmål, fædreland og folkelighed. Ingen har som Grundtvig karakteriseret, hvad det vil sige at være dansk, siger forfatteren.

Bogen lægger vægt på at fortælle om Grundtvigs liv i sammenhæng med 1800-tallets Danmarkshistorie.

K.E, Bugge: Grundtvig (1979). En perlerække af tekster med indledninger
Det er en lille og uanselig bog, som til gengæld er en lettilgængelig og overskuelig indføring i hele Grundtvigs tankeverden. Men især handler den om kirke og skole.

Bogen blev oprindeligt til for at kunne anvendes i læreruddannelsen inden for fagene kristendomskundskab og pædagogik. Gennem tekstudvalget og de tilhørende kommentarer får man da også kort og kontant besked om Grundtvigs særlige opfattelse af kirke og kristendom, og hvad det vil sige at være menneske. Bogen indeholder også en overskuelig oversigt over Grundtvigs værker og værker om Grundtvig.

Fra den mere specielle litteratur om Grundtvig:

A.M. Allchin: Grundtvigs kristendom (dansk udgave 2002)
Det var opsigtsvækkende, da en engelsk teolog udgav en bog om Grundtvig i 1997.

Som dreng havde Arthur Allchin været på et ophold i København. Her så han den vældige Grundtvigskirke og besluttede sig for at ville vide mere om den person, som blev mindet med denne storslåede kirke.

Men sin bog giver Allchin sit bud på, hvad der er det særlige i Grundtvigs forståelse af kristendommen. Allchin indleder med en kort beskrivelse af Grundtvigs liv. Dernæst lægger han vægten på, hvordan Grundtvig forholder sig til kirken, vel at mærke forstået som den verdensomspændende kirke og dermed den kirkelige tradition, som den kommer til udtryk i både den østlige og den katolske kirke.

Endelig gør Allchin rede for, hvordan Grundtvig bruger kirkeåret og dets højtider til at udtrykke sin kristendom. Undervejs inddrager Allchin både Grundtvigs salmer og prædikener.

Grundtvig og grundtvigianismen
I 1983 fejrede man 200-året for Grundtvigs fødsel. En række bøger om Grundtvig udkom. Bl.a. tog litteraturhistorikeren Poul Borum fat på Grundtvig som digter med en litterær analyse af hans sange og salmer i bogen "Digteren Grundtvig". Journalisten og debattøren Mikael Larsen skrev om Grundtvigs syn på folkelighed i en bog med titlen "Det levende ord".

Men blandt de mange udgivelser der en bog, der også blev udsendt på engelsk, tysk og fransk. Det drejer sig om Grundtvig og grundtvigianismen i nyt lys, rediget af Christian Thodberg og Anders Pontoppidan Thyssen. Ti forfattere står bag bogen, som så anlægger forskellige synsvinkler på Grundtvigs liv, tanker og også den virkning hans tanker fik.

Igen får vi redegørelser for Grundtvigs udvikling, kirkelige opfattelse og hans folkelige og pædagogiske tanker. Men som noget nyt fortæller en række bidragydere om Grundtvigs virke som politiker, hans forhold til Søren Kierkegaard, samt grundtvigianismen som bevægelse frem til år 1900, og endelig Grundtvigs inspiration til oprettelse af folkehøjskolerne.

I bogen Grundtvig og den grundtvigske arv (1991)skriver kirkehistorikeren Anders Pontoppidan Thyssen om, hvordan Grundtvig er blevet forstået, dels i den bevægelse, der dannede sig omkring ham i hans egen levetid, nemlig grundtvigianismen men også disse tankers udvikling frem i igennem 1900-tallet.

Der fortælles om, hvordan grundtvigianismen organiseres i foreningen Kirkeligt Samfund i slutningen af 1800-tallet. Endvidere får vi grundtvigianismens reaktion på arbejdsløsheden og de sociale forhold i 1930erne - og så bevægelsens forhold til den anden store vækkelsesbevægelse inden for folkekirken, nemlig Indre Mission. Endelig indeholder bogen overvejelser over grundtivigianismens forhold til sekulariceringsprocessen, samt Grundtvigs betydning i fremtidens Danmark.