Gudstjenestens gang

Se forløbet i en almindelig folkekirkegudstjeneste. Her er det Farum Kirke. Foto: Leif Tuxen

Kristendom.dk's gudstjenesteguide giver et hurtigt overblik over de enkelte trin i liturgien i folkekirkens gudstjeneste

Gudstjensteoversigten på denne side er baseret på folkekirkens ordning vedrørende højmessen. Det er den faste form, som alle gudstjenester i folkekirken skal følge, og som er beskrevet i ritualbogen.

Gudstjenestens forløb ude i den virkelige verden afhænger dog af flere ting, blandt andet om det er en julegudstjeneste, en konfirmationsgudstjeneste eller en ganske almindelig søndagsgudstjeneste. Derudover sikrer ritualbogen præsterne frihed til selv at have indflydelse på visse dele af gudstjenesten.

Herunder listes først de enkelte led, og derefter gives et eksempel på en folkekirkelig højmesse. Overskrifterne er klikbare i de tilfælde, hvor der findes et opslag i Kristendom.dk's mini-leksikon.

Klokkeringning og bedeslag

Den almindelige klokkeringning afsluttes med tre gange tre klokkeslag - de såkaldte bedeslag.

Organisten spiller et musikstykke eller koret synger.

Kirketjener: "Lad os alle bede!
Herre, vi er kommet her
for at møde din kærlighed og sandhed.
Send os din Helligånd,
og gør os åbne for,
hvad du vil sige til os.
Lad ordet slå rod i vore hjerter,
så du lever i os,
og vi bliver ét i dig
og tjener dig i alle ting. Amen."

eller

"Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre,
hvad du, Gud Fader, min skaber,
du Herre Jesus, min frelser,
du gode Helligånd, i liv og død min trøstermand,
vil tale til mig.
Herre, oplad nu således ved din Helligånd
for Jesu Kristi skyld mit hjerte,
at jeg af dit kan lære
at sørge over min synder
og at tro i liv og død på Jesus
og hver dag forbedre mig i et helligt liv og levned.
Det høre og bønhøre Gud, ved Jesus Kristus. Amen."

Typisk en lovsang, det vil sige én af de første 14 salmer i salmebogen.

Præsten siger/synger: "Herren være med jer"
Menigheden synger: "Og med din ånd!" eller: "Og Herren være med dig!"

Præsten siger/synger: "Lad os alle bede!" (Herefter bønnen)
Menigheden synger: "Amen!"

Præsten: "Denne hellige lektie skriver ..." (Herefter tekstlæsningen)
(Under læsningen står man op)

Præsten siger: "Epistlen skriver apostlen Paulus ..." eller "Denne hellige lektie skriver ..." (Herefter tekstlæsningen)
(Under læsningen står man op og bliver stående under trosbekendelsen)

Den apostolske trosbekendelse:

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den almægtige,
himmelens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus,
hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.

Den nikænske trosbekendelse:

Jeg (vi) tror på én Gud, den almægtige Fader,
himmelens og jordens,
alt det synliges og usynliges skaber.
Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Søn,
som er født af Faderen før alle tider,
Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af sand Gud,
født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen,
ved hvem alt er skabt,
som for os mennesker og for vor frelse
steg ned fra Himlene og blev kød
ved Helligånden af Jomfru Maria
og blev menneske,
som også blev korsfæstet for os under Pontius Pilatus,
blev pint og begravet
og opstod på tredje dagen ifølge skrifterne
og opfor til Himmels,
sidder ved Faderens højre hånd
og skal komme igen i herlighed
for at dømme levende og døde,
og der skal ikke være ende på hans rige.
Og på Helligånden, som er Herre,
og som levendegør,
som udgår fra Faderen og fra Sønnen,
som tilbedes og æres
tillige med Faderen og Sønnen,
som har talt ved profeterne.

Og på én, hellig, almindelig og apostolisk kirke.

Jeg (vi) bekender én dåb til syndernes forladelse
og forventer de dødes opstandelse
og den kommende verdens liv.

Typisk en salme, der særligt relaterer sig til dagens prædiketekst.

Præsten siger: "Dette hellige evangelium skriver evangelisten ..."
Menigheden synger: "Gud være lovet for sit glædelige budskab"
Præsten eller én fra menigheden læser dagens prædiketekst op

Efter prædikenen vil præsten typisk oplyse om, hvad der sker i kirken i den kommende uge.

Kirkebønnen bedes i nogle kirker fra alteret efter den fjerde salme. I de tilfælde synges en ekstra salme mellem kirkebønnen og nadveren/dåben.

Præsten siger: "Lad os med apostlen tilønske hinanden: Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og helligåndens fællesskab være med os alle! Amen."
(Man står op under den apostolske velsignelse)

I bykirker er det forskelligt fra kirke til kirke, om dåben ligger før eller efter nadveren, men det første er det typiske. På landet vil en dåb ofte forekomme før prædikenen, idet gamle middelalderkirker ingen dåbsværelser har. For at undgå at dåbsgæsterne står i et koldt våbenhus og venter, sørger man for at afholde dåben så tidligt i gudstjenesten som muligt. Dåben begynder som regel med en dåbssalme, hvorefter præsten beder en bøn og læser et par bibeltekster op. Herefter går den egentlige dåbshandling igang, og der afsluttes med fadervor.

Også nadveren indledes med en nadversalme, hvorefter præsten beder og siger de såkaldte indstiftelsesord fra Bibelen. Herefter går nadvermåltidet igang, og præsten afslutter med ordene:

"Den korsfæstede og opstandne frelser,
vor Herre Jesus Kristus,
som nu har givet dig/os sit hellige legeme og blod,
hvormed han har gjort fyldest for alle dine/vore synder,
han styrke og opholde dig/os derved
i en sand tro til det evige liv!"

Præsten siger/synger: "Lad os alle bede". (Herefter bønnen)
Menigheden synger: "Amen".

Præsten siger/synger: "Herren være med jer!"
Menigheden synger: "Og Herren være med dig!"
Præsten siger: "Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lys på dig og være dig nådig! Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!"
Menigheden synger: "Amen. Amen. Amen".

Kirketjener: "Lad os alle bede!
Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte,
fordi jeg går ud herfra
som et frit menneske
med mine synders forladelse
og din velsignelse.
Bliv hos mig med din fred,
og giv mig mod til at leve,
som du har lært mig. Amen."

eller

"Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte,
fordi du har lært mig,
hvad du vil, at jeg skal gøre.
Hjælp mig nu, min Gud,
ved din Helligånd for Jesu Kristi skyld,
at jeg må bevare dit ord i et rent hjerte,
deraf i troen styrkes,
i et helligt levned forbedres
og mig derved i liv og død trøste. Amen."

Organisten spiller et musikstykke

Ejstrup Kirke i Midtjylland. Foto: Børge Terp.