Hvad er ortodoks kristendom?

Overhovedet for den russisk-ortodokse kirke, patriarken Kirill, er her ved at fejre messe i Frelseren Kristus-katedralen i Moskva. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/Ritzau Scanpix

Kristi kirke er for ortodokse nærmest, hvad Bibelen kan siges at være for protestanter, skriver cand.scient.pol. og ortodoks kristen Kristian Larsen i kristendom.dks brevkasse

Spørgsmål om kristendom

Hvad er ortodoks kristendom?

Venlig hilsen,

Peter

Svar fra ortodoks kristen

Det superkorte svar er, at det er den tro, der leves i den ortodokse kirke. Og der ligger faktisk en del i dette svar, for Kristi kirke er for ortodokse nærmest, hvad Bibelen kan siges at være for protestanter. Sandheden, som Gud har åbenbaret hellige mennesker, bliver bevaret og formidlet i kirken gennem den hellige tradition og den hellige skrift. Den hellige tradition er ældre end den hellige skrift, og derfor er skriften en del af traditionen.

De troende er lemmer på kristi legeme kirken, og det er en kirke, der rækker langt ud over selve kirkerummet. Det er en stadig stræben efter at gøre Gud til centrum i hele livet ved bøn i kirken, hjemme, ude og til enhver tid - og ved faste.

Bønnen er ikke kun tyst og indre, men kan også sanses, for Gud har skabt os med både sjæl og legeme, og ortodokse ser ikke det åndelige og det materielle som modsætninger. Derfor benytter vi både ord, bevægelser og handlinger. Korsets tegn er de kristnes hellige tegn. Når vi gør korsets tegn, mindes vi den korsfæstede og giver udtryk for vor vilje til at overgive os til ham. Nogle gange bøjer vi også nakken, hele overkroppen eller bøjer os helt til jorden.

Vi tror, at da Gud blev menneske, blev mennesket helliggjort ved ham. Derfor ærer vi også hellige mennesker, som gennem deres tro og liv er kommet Kristus nær. Den fremmeste af de hellige er den alhellige Gudsmoder Jomfru Maria. Vi skriver ikoner, som kan opfattes som billeder af de hellige, men som for den troende er vinduer ind til det hellige. Ortodokse beder hinanden og især de hellige om at gå i forbøn hos Herren, og det sker blandt andet ved hjælp af ikonerne.

Kirkens trosbekendelse er den nikænske i den ordlyd, som blev resultatet af den første kirkesynode i Nikæa 325. Det følger heraf, at Kirken bygger på apostlenes egen ordning af kirken, og at kirken er åben for alle mennesker, der ønsker at blive modtaget i den. Den ortodokse kirke følger de forskrifter, der blev vedtaget på de syv økumeniske kirkemøder(325 787).

Helligåndens nåde formidles især gennem syv mysterier (eller sakramenter):

1. Dåben hvor mennesket renses for synden, fødes til nyt, åndeligt liv og bliver kristen.

2. Myronsalvningen hvor Helligånden giver den døbte styrke til at stå imod fristelserne og leve det nye liv i Kirkens fællesskab.

3. Den hellige Nadver hvor den kristne får del i Kristi eget legeme og blod, og forenes sjæleligt og legemligt med ham og dermed får del i det evige liv.

4. Skriftemålet hvor det menneske, som med oprigtig anger bekender sine synder, gennem skriftefaderen får tilgivelse af Kristus selv.

5. Præsteordinationen hvor den mand, som er udvalgt af Helligånden, får fuldmagt til at forrette de hellige mysterier og lede menigheden ved biskoppens håndspålæggelse.

6. Ægteskabet hvor mand og kvinde vies af Kristus selv til fælles liv efter Guds bud.

7. Sygesalvningen hvor den, der er syg, får styrke fra Gud og kan blive helbredt på ånd og legeme.

Den ortodokse gudstjeneste (liturgi) har nadveren som sit centrum. Derudover er den præget af, at der synges bønner, og at præsten gentagne gange tilryger kirken med røgelse.

I den første del af liturgien Katekumenernes liturgi læses der fra Bibelen, og præsten prædiker over teksten. I den anden del De troendes liturgi synges trosbekendelsen og Fadervor, og menigheden modtager den hellige nadver. Deltagelse i nadveren forudsætter, at man har modtaget syndsforladelse og er fastende. Herefter afsluttes liturgien med taksigelser.

Ortodoks kristendom omfatter to tusind års teologi, historie, traditioner og ritualer. Der er derfor meget mere at fortælle, men det vil i sagens natur kræve meget mere plads at fortælle om.

Blot vil jeg henvise til Biskop Kalistos Wares bøger The orthodox church og Vejen. For den interesserede er det også muligt at følge en liturgi på dansk i Gudsmoders Beskyttelses Kirke i Lyngy.

Venlig hilsen,

Kristian Larsen

Cand.scient.pol og ortodoks kristen