10 centrale citater om Guds almagt

Guds almagt kommer på forskellig måde til udtryk i Bibelen tekster. Denne indsigt har samtidig været en afgørende inspiration til de salmer, som bruges i folkekirkens gudstjeneste.

Gud er, ifølge kristendommen, skaberen af alting, kosmos, naturen, mennesket. Gud står bag historien og har omsorg for den enkelte skabning. Ifølge kristendommen er Gud almægtig. Læs 10 citater fra Bibelen og salmebogen om Guds almagt

Gud er, ifølge kristendommen, skaberen af alting, kosmos, naturen, mennesket. Gud står bag historien og har omsorg for den enkelte skabning.

Guds almagt kommer på forskellig måde til udtryk i Bibelen tekster. Denne indsigt har samtidig været en afgørende inspiration til de salmer, som bruges i folkekirkens gudstjeneste. Her er 10 centrale citater om Guds almagt fra Bibelen og Den danske Salmebog (DDS).

1. Altings skaber

"I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden."

Dette er den allerførste sætning i Bibelen, nemlig fra den første skabelsesfortælling i 1. Mosebog kap. 1,1. Gud skabte i begyndelsen, det vil sige før noget var til. Ud af intet blev den skabte verden, kosmos til. At Gud skabte alting udtrykkes med ordene himlen og jorden.

2. Almagtshymne

"Himlen fortæller om Guds herlighed,
hvælvingen beretter om hans hænders værk;
dag forkynder det til dag,
nat kundgør det til nat."
(Salme 19)

Salmernes Bog i Det Gamle Testamente indeholder en lang række hymner og digte, som er brugt ved kulten ved Jerusalems tempel i det gamle Israel. En del af disse salmer priser Gud for hans skabermagt.

Salme 19 fortsætter så med at fortælle om den orden, som Gud har indført i det israelitiske samfund gennem sin lov. Især salmens første del om, hvordan himmellegemerne og især solen vidner om Guds magt, har inspireret Grundtvig til hans salme i DDS 392: Himlene, Herre, fortælle din ære.

3. Gud formår alt

"Nu ved jeg, at du formår alt, intet, du har besluttet, er umuligt for dig."

Sådan siger Job til Gud ifølge Jobs Bog kap 42,1. Jobs Bog i Det Gamle Testamente fortæller om stormanden Job, der er rig på alt og hvis fromhed stilles på prøve. Job mister alt, bliver slået af sygdomme og forbander Gud, fordi han ikke forstår, hvorfor han skal lide. I slutningen af Jobs bog sættes Job på plads af Gud, der fortæller om skabelsens vælde. En så mægtig Gud kan man ikke gå i rette med. Dette indser Job. At der er lidelse til, kan ikke forklares af mennesker.

4. Der er ingen anden Gud

"Jeg er Herren, der er ingen anden, der er ingen anden Gud end mig." (Esajas' Bog 45,5)

Denne sætning er måske det klarest og enkleste udtryk for monoteismen, det vil sige troen på, at der kun er én Gud. Monoteismen er grundlæggende for både jødedommen, kristendommen og islam. Sætningen stammer fra den store profetbog i Det Gamle Testamente, som hedder Esajas' Bog, der i alt spænder over 66 kapitler. Den sidste halvdel af profetbogen afspejler befrielsen af det jødiske folk fra eksilet i Babylon (587-539 f. Kr.). Profeten fortæller, at Gud vil vise sin almagt ved at føre det lille jødiske folk hjem til Jerusalem.

5. Jeg har alt magt

"Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn."
(Matthæusevangeliet kap. 28, 18-19)

Dette er Jesu sidste ord til disciplene ifølge Matthæusevangeliet i Det Nye Testamente. Guds almagt er altså givet videre til Jesus Kristus. Ordene indgår i kirkens dåbsritual.

6. Begyndelsen og enden

"Jeg er Alfa og Omega, siger Herren, han som er og som var og som kommer, den Almægtige."

Citatet er fra det sidste skrift i Det Nye Testamente, Johannes' Åbenbaring. Alfa og Omega er henholdsvis det første og det sidste bogstav i det græske alfabet og udgør her en selvbetegnelse for Gud med en tilføjelse, der forklarer meningen med udtrykket. Gud er det altomfattende.

Gud, som skabte verden, vil også bringe den til sin afslutning. I Åbenbaringsbogen findes udtrykket igen i kap 21,6 og tilsvarende om Kristus i kap. 22,13. De to græske bogstaver er ofte brugt i den kristne symbolik.

7. Det mindste, han har skabt, er stort

"Op, al den ting, som Gud har gjort,
Hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort.
Og kan hans magt bevise."
(DDS nr. 15)

Salmen er skrevet af Hans Adolf Brorson i 1734. En historie fortæller, at salmen er blevet til ved, at han en dag sammen med sine børn gik en tur i marsken ved Ribe og en af dem spørger ham, hvem Gud er. Da han kom tilbage til sin bispebolig i Ribe, skrev han denne salme, hvor det i vers 9 hedder:

"Hvad skal jeg sige? Mine ord
vil ikke meget sige:
O Gud! hvor er din visdom stor,
din godhed kraft og rige!
Salmen hører til en af de mest brugte i folkekirkens gudstjenester."

8. Al magts Gud

"Almagts Gud velsignet vær!
Love vil vi lydt din ære."
(DDS nr. 356)

Dette er de to første linjer til en af de allerældste salmer, nemlig det såkaldte Te Deum fra 4. århundrede. Te Deum laudamus (vi love dig, Gud) er en hymne til den treenige Gud, som vist nok blev brugt første gang af biskop Ambrosius, da han påskenat år 386 døbte den senere så berømte teolog Augustin. Te Deum bruges i den katolske kirkes på festdage. Salmen er senere blevet bearbejdet af forskellige salmedigtere til brug i den lutherske kirke.

9. Hvad han vil, det gør han

"Alt står i Gudsfaders hånd,
Hvad han vil, det gør hans Ånd;
Af Guds nåde, til Guds ære.
Evig glade vi skal være
I vor Herres Jesu navn."
(DDS nr. 375)

Salmen er digtet af Grundtvig i 1856. I få og enkle verslinjer har Grundtvig brugt traditionen fra det katolske Te Deum til at udtrykke troen på Guds omsorg for sin skabning, håbet som er kommet med Guds Søn og glæden over det fællesskab, det vil sige kirken, som derved opstår.

10. Du har tændt stjernerne

"Du som har tændt millioner af stjerner,
tænd i vort mørke en tindrende tro.
Du er vort lys, og du vogter og værner
os, så vi sover i tryghed og ro."
(DDS nr. 787)

I Den Danske Salmebog er denne salme placeret i afsnittet med aftensalmer. Den er skrevet af tidligere biskop i Helsingør Stift, Johannes Johansen i 1981. Lige så snart salmen var skrevet, kom den i brug i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde og blev meget populær Salmen kom så med i den nyeste udgave af salmebogen.