Tidslinje: Luther og Reformationen

Reformationen var ikke overstået over en nat, men foregik over en længere periode, hvor mange kampe og teologiske diskussioner måtte tages. Særligt Luther førte an i de teologiske diskussioner i et stærkt samarbejde med Philipp Melanchthon, som spillede en stor rolle for affattelsen af den augsburgske bekendelse, også kaldet Confessio Augustana. Billedet er en skildring af overleveringen af Den augsburgske bekendelse til kejser Karl d. 5. den 25. juni 1530. (Frankish, cirka 1656).

Hvornår foregik Reformationen? I denne tidslinje kan du få et overblik over milepæle i Reformationens udvikling og centrale begivenheder i Luthers liv

Reformationen år for år:

1483
Reformationens fader, Luther, fødes den 10. november i Eisleben. Forældrene er Margrethe og Hans Luther. Faderen er ejer af en mine, hvor der udvindes kobberskiffer. Luther døbes den 11. november.

1497
Luther kommer i latinskole i Magdeburg. Latinskolen drives af lægmandsorden, der kaldtes Brødrene af fælleslivet.

1501
Luther indskrives ved universitetet i Erfurt. Her bliver Luther magister i artium, det vil sige geometri, astronomi og retorik og musik. Samtidig får han et grundigt kendskab til filosoffen Aristoteles. Ved universitetet møder han den nye humanisme.

1505
Luther begynder det juridiske studium. På vej hjem fra universitetet kommer han ud i et voldsomt tordenvejr og lover den hellige Anna, at han vil blive munk, hvis han overlever uvejret. Han optages nu i augustinereremitternes kloster i Erfurt stærkt imod faderens ønske.

1507
Luther indvies til præst og holder sin første messe.

1508
Luther holder forelæsninger om Aristoteles ved det nye universitet i Wittenberg.

1510
Han sendes af sit kloster til Rom. Rejsen giver ham et negativt indtryk af kirkens pengemisbrug og magt.

1512
Luther bliver professor i teologi ved universitetet i Wittenberg og holder i de følgende år forelæsninger over en række af Bibelens skrifter. Det er i forbindelse med studierne, at Luther kommer til klarhed over, at mennesket frelses ved troen på Guds tilgivende kærlighed. Hans opdagelse kommer til udtryk i udlægningen af Paulus' brev til romerne, hvori Paulus netop skriver, at mennesket ikke retfærdiggøres af gerninger, men ved tro.

1517
Den 31. oktober opslår Luther 95 teser mod kirkens afladshandel på kirkedøren i Wittenberg. Dette er en opfordring til en diskussion om, hvorvidt afladshandelen havde støtte i Bibelen eller ej.

1518-20
Ledende teologer fører nu diskussioner med Luther. Luther bliver under disse diskussioner mere og mere overbevist om de kirkelige misbrug. Kirkens skal reformeres, det vil sige føres tilbage til sin oprindelige lære.

1520
Pave Leo d. 10. truer Luther med at blive udstødt fra kirken, såfremt han ikke tilbagekalder sine påstande. Luther brænder offentligt pavens trusselsbrev. Luther udgiver nu de skrifter, som man kalder de reformatoriske hovedskrifter: Om et kristenmenneskes frihed, Om de gode gerninger, Om kirkens babyloniske fangenskab.

1521
Den 3. januar udstødes Luther fra den katolske kirke.
Den nye tysk-romerske kejser Karl d. 5.afholder rigsdag i Worms. Hertil indkaldes Luther for at forsvare sig. Luther vil ikke bøje sig, idet han afslutter sin forsvarstale med de berømte ord: Med mindre jeg bliver overbevist ved vidnesbyrd fra skrifterne eller ved klare grunde thi jeg tror hverken på paven eller kirkelederne alene.

Luther var lovet frit lejde til og fra rigsdagen i Worms. Men kurfyrsten i Sachsen, Fredrik den Vise stolede ikke på dette. Da Luther er på vej hjem fra Worms, lader kurfyrsten sine folk "overfalde" Luther for at tage ham under sin beskyttelse. Luther opholder sig nu på Frederik den Vises borg, Wartburg. Her oversætter han Det Nye Testamente i løbet af det følgende år til tysk.

1522
Den reformatoriske bevægelse, som Luther nu har sat i gang, breder sig over det meste af Tyskland. Luther vender tilbage til Wittenberg for at holde styr på reformationen. Han udfolder en omfattende litterær virksomhed.

1523
Luther udgiver skriftet Om den verdslige øvrighed.

1524
Bønderne gør oprør mod adelen og kirken. Luther formaner først fyrsterne til at give bønderne bedre vilkår. Dernæst opfordrer han adelen til at slå oprøret ned med alle midler - og påfølgende at vise overbærenhed overfor bønderne. Reformationens fortsatte udbredelse bliver afhængig af fyrsterne. Den lutherske reformation har nu fået fodfæste i store dele af Tyskland, i Østrig, dele af Polen og i Bøhmen, samt Danmark, Norge og Sverige.

Luthers understregning af, at Bibelen alene er norm for kristen lære fører til, at nogle sætter spørgsmålstegn ved kirkens barnedåbspraksis. Kun voksendåb er i overenstemmelse med Bibelens vidnesbyrd, hævdes det og gendøberbevægelseropstår i Tyskland og Schweiz. Luther reagerer stærkt imod disse bevægelser.

1525
Luther skriver Om den trælbundne vilje imod Erasmus af Rotterdam. Gifter sig med nonnen Katharina von Bora.

1526
Luther gennemfører nu en ny gudstjensteordning, hvor salmesangen og prædikenen kommer i centrum. I Sverige bryder adelen og kongen forbindelsen med paven i Rom. I Hertugdømmerne Slesvig-Holsten påbegynder Hertug Christian (den senere Christian d. 3.) en gennemførelse af reformationen.

1527
Luther kommer ind i voldsomme depressioner på grund af psykisk og fysisk overanstrengelse. En reformatorisk bevægelse under ledelse afZwingli er begyndt at brede sig i Schweiz og Sydtyskland. Luther er i strid med Zwingli om forståelsen af nadveren.

1528
Luther skriver Den lilleog Den store katekismus.

1529
Luther mødes med Zwingli i Marburg.

1530
Rigsdag i Augsburg hvor katolikker og lutherske mødes for at opnå forlig. Luther deltager ikke. De lutherske fremlægger bekendelsesskriftet Den augsburgske Bekendelse.

1534
Luther afslutter oversættelsen af Det Gamle Testamente, og en samlet tysk Bibel udkommer. I England bryder kong Henrik d. 8.med Rom og bliver selv overhoved for den engelske kirke.

1535
Luther skriver en stor kommentar til Galaterbrevet.

1536
Reformationen gennemføres i Danmark af Christian d. 3.Reformationen gennemføres i Sverige.

1539
Den første engelske Bibel udkommer.

1541
Den franske reformator, Calvin gennemfører en reformation i Geneve. Calvins reformerte kirkeordning breder sig i Schweiz og i Sydøstfrankrig, samt Nederlandene.

1546
Luther dør d. 18. februar i sin fødeby Eisleben.

1545-63
Den katolske kirke afholder kirkemøder i Trient, de såkaldte Tridentinerkoncilier, for at imødegå de reformatoriske bevægelser.

1550
Christian d. 3.'s danske Bibel udkommer.

1555
Religionsfreden i Augsburg. Tyskland opdeles i katolske og lutherske stater. Troen i den enkelte stat skal følge fyrsten.

1559
I England gennemføres reformationen under Elisabeth d. 1.Den anglikanske kirke dannes som en sammensmeltning af Luthers tanker. samt Calvins og Zwinglis og dele af katolsk tradition.

1560
Calvinistisk reformation i Skotland.

Video-tidslinje: Reformationen og Luther:

Du kan også se og bevæge dig rundt i tidslinjen om Reformationen og Luther nedenfor. her finder du også billeder.

(Tekst: Henning Nørhøj og Kim Schou. Grafik: Kim Schou)