Apostolsk Kirke i Danmark

At være 'apostolsk' betyder grundlæggende at være sendt. Og medlemmerne af Apostolsk Kirke i Danmark anser da også sig selv for netop at være sendt af Helligånden med evangeliet til alle

- Vi ønsker at være en apostolsk bevægelse, hvis overordnede mål, største passion og eneste eksistensberettigelse, er at gøre Jesu sidste befaling til vores første prioritet. Sådan lyder det afklaret på Apostolsk Kirkes hjemmeside. Med 'Jesu sidste befaling' tænkes der på missionsbefalingen i Matthæusevangeliets sidste kapitel. Det er altså Apostolsk Kirkes opgave at forkynde evangeliet til så mange som muligt.

På den måde er Apostolsk Kirke en stærkt missionerende kirke, hvis opgave først og fremmest er, at gøre alle folk til Jesu disciple gennem oplæring og dåb. Derfor er Apostolsk Kirke også en meget aktiv kirke, der trods sin begrænsede størrelse fylder en hel del i det kirkelige landskab i Danmark.

Kirken pointerer på den måde den enkelte menigheds fællesskab, som et grundlæggende element i kirkens mission. Men karakteristisk for Apostolsk Kirke er også det indadvendte karismatiske islæt, hvor der lægges megen vægt på Helligåndens virke i det enkelte menneske. Det kommer særligt til udtryk ved Apostolsk Kirkes gudstjenester, som præges af moderne rytmisk lovsang, individuel tilbedelse, bøn og påkaldelse af Helligånden. 

Og missionen synes at lykkes. I hvert fald i et vist omfang. For eksempel har menigheden i Århus fordoblet sit medlemstal til langt over 100 fra 1995 og til i dag. Samlet set er det ofte vægten på det enkelte medlem i gudstjenesten og den frie gudstjenesteform sammen med et meget stærkt menighedsfællesskab, der tiltaler det relativt høje antal mennesker, som i disse år søger til Apostolsk Kirke for at finde et kirkeligt ståsted.

Apostolsk Kirke i Danmark følger ellers på mange måder en tro og praksis, som ligger på linie med megen anden protestantisk kristendom. Biblen er det grundlæggende skrift og kirken er forankret på de vidnesbyrd om Guds vilje og handling, som Biblen videregiver.

Medlemmer af Apostolsk Kirke er imidlertid forpligtede på en forståelse af de bibelske skrifters 'hellige, guddommelige inspiration og autoritet' - det, man normalt forstår som en fundamentalistisk bibelforståelse. Et sådant bibelsyn er i dag ikke almindeligt i for eksempel en folkekirkelig sammenhæng. Her lader man sagen være op til den enkelte. I den apostolske tradition sættes der imidlertid ikke spørgsmålstegn ved Biblens historiske sandhed eller dens guddommelige oprindelse og inspiration.

Samtidigt lægges der stor vægt på de eksklusive passager i Bibel og tradition: Mennesket er fordærvet gennem synd og kan kun frelses gennem omvendelse til Jesus Kristus. Omvender man sig ikke, eller taber man sin tro gennem prøvelser efter omvendelsen, er man dømt til evig fortabelse.

Den personlige omvendelse spiller altså en afgørende rolle i Apostolsk Kirkes lære og kommer særligt til udtryk i kirkens praksis gennem voksendåben. Voksendåben symboliserer, at det enkelte menneske selvstændigt tager stilling til sin tro på Jesus og kan kommunikere denne stillingtagen til resten af menigheden.

Man møder endvidere i Apostolsk Kirke ofte en forventning om, at dåb i kirken følges af en række nådegaver for den enkelte, for eksempel evnen til at helbrede eller uddrive onde ånder gennem håndspålæggelse eller evnen til at profetere.

Apostolsk Kirkes medlemmers missionsforpligtelse afspejles naturligt nok også i kirkens liv og praksis. Kirken har gennem de senere år taget en række større initiativer til folkelige oplysningskampagner omkring kristendom. Det er først og fremmest sket gennem organisering og afholdelse af såkaldte Alfakurser, hvor interesserede mennesker kan melde sig til en møderække med introduktion til Bibelen og kristen tro og praksis.

Apostolsk kirke er også kendt for at være meget aktiv med mere traditionelle missionsopgaver udenfor Danmarks grænser, aktuelt med opgaver i Grønland, Zambia og Sydafrika.

Apostolsk Kirke har sin oprindelse i de stærke vækkelser, som gik over Wales i starten af det 20. århundrede. En række fremtrædende omvendte vidnede i de følgende år om store undere og Helligåndens virke blandt dem og skabte i 1916 grundlaget til dannelsen af de første Apostolske Kirker i England, Skotland og Wales. Kirken spredte sig de følgende år ud over det meste af Europa. Den første menighed i Danmark blev etableret i 1924.

Kirken er i dag til stede med etablerede kirkesamfund i 19 lande rundt om i verden men har missionsvirksomhed og menigheder langt flere steder. Megen af denne aktivitet styres fra Apostolsk Kirke i Storbritannien. Herfra oplyses det også, at kirken på verdensplan i dag har omkring fire millioner medlemmer. Kirken har i Danmark knapt 3000 medlemmer fordelt på en række menigheder i de større byer og har af Kirkeministeriet været godkendt som trossamfund i Danmark siden 1971.

Apostolsk Kirke i Danmark lægger vægten på den enkelte menighed frem for en stærk central styring. Der findes dog en organisatorisk hjemmeside, som samler nogle få fælles funktioner i Danmark. De enkelte menigheder fungerer i udbredt grad med selvstyre, som varetages gennem menighedens ældstegruppe, et menighedsråd, som udvælges af den lokale menighed.

Kirken bruger ikke betegnelsen præst, men hver menighed har en forstander, som udfylder de åndelige og administrative opgaver, man normalt ser en præst varetage i andre kirkesamfund.

Apostolsk Kirke modtager ikke offentlige tilskud til driften, men medlemmerne betaler tiende, det vil sige, at man afleverer en tiendedel af sin indtægt, til kirken. Pengene anvendes til lønninger og til lokale og internationale missionsprojekter. Blandt aktiviteterne i Danmark findes endvidere en international højskole, Den Internationale Apostolske Højskole, i Kolding.