Kan vi vente fornyelse af den katolske kirkes familieetik?

”Kirkens lære om ægteskabet skal præsenteres og tilbydes så kommunikativt og effektivt, så den når hjerterne”, hedder det også på Vatikanets hjemmeside. Her taler pave Frans med kardinaler under mødets anden dag.

I år håber paven, at det store møde i Vatikanet fører til, at fraskilte og gengifte igen kan se sig selv som fuldgyldige medlemmer af menigheden. Men vil det mon ske?

Pave Frans sidder i disse dage i møde i Vatikanet med 279 biskopper fra den katolske verden. Denne synode skal ses som en opfølgning på det første møde, som blev afholdt på samme tid sidste år om de påtrængende spørgsmål, som den katolske kirkes står over for på familieetikkens område.

Hvad vil pave Frans med familiesynoden?

Pave Frans har gentagne gange i prædikener og taler signaleret, at homoseksuelle skal respekteres og har en plads i kirken og at fraskilte skal have en mulighed for genoptagelse i kirken. Pavens nøgleord er barmhjertighed. Kirken er moderen, der åbner sin favn og tager imod den søgende.
 
Både forberedelsesdokumentet og en række spørgsmål udsendt til katolske bispedømmer dannede grundlag for den første synode sidste år.

De stillede spørgsmål lagde op til overvejelser, der gik på, hvordan kirken langt mere realistisk kunne forholde sig til homofili og til skilsmisseproblemet. Synoden i 2014 resulterede ikke i konkrete vedtagelser.

Det var netop Pave Frans` hensigt at give plads for den frie meningsudveksling, uden der nødvendigvis skulle opnås enighed. I tiden efter er debatten da også fortsat i form at interviews, bogudgivelser og artikler - først og fremmest præget af en markering af opfattelserne på kirkens højre- og venstrefløj.

Den konservative linje i kirken fastholder nemlig, at ændringer i familieetikken vil være en anfægtelse af en etisk lære, som har en baggrund i kirkemøder og pavelige dekreter op gennem tiderne – og dermed et brud på kirkens ufejlbarlighed. Med den nuværende synode sigter pave Frans tydeligt nok på reelle anbefalinger, der indebærer en liberalisering af familieetikken. Som det udtrykkes i forberedelsesdokumentet: ”at lede efter aktionslinier for den pastorale omsorg for mennesket og familien”.

Ja, netop familien og dermed skilsmisseproblemet synes at være i centrum ved mødet denne gang, mens spørgsmålet om kirkens forhold til homofili stjal billedet sidste år.

LÆS OM DEN KATOLSKE KIRKES FAMILIEETIK HER 

Sådan der den katolske kirke på ægteskab

Hvad er så den katolske kirkes nuværende opfattelse af homofili og skilsmisse?

I Den Katolske Kirkes Katekismus (udgivet 1997, dansk udgave 2006) betegnes ”homoseksuelle handlinger” som værende mod den naturlige lov, fordi den hindrer den seksuelle akt i at give liv. Det at være tiltrukket seksuelt af mennesker af samme køn er uforklarligt – og et psykisk problem, som skal mødes med takt, medfølelse og respekt. Men homoseksuelle personer er kaldet til kyskhed. Kirken vil derfor aldrig kunne velsigne et homoseksuelt par.

Ægteskabet opfattes som et sakramente:

”Gud har skabt mennesket af kærlighed og kaldt det til kærlighed. Det er blevet skabt i Guds billede. Derfor er mand og kvinde afbilleder af Gud (1 Mos 1,26). Kristne tror, at Gud er en treenig Gud. Det betyder, at han er et fællesskab mellem Faderen, Sønnen og Helligånden. I menneskers kærlighed afspejler eller genspejler sig derfor også Guds kærlighed. Guds trofaste og uigenkaldelige kærlighed er grunden til, at kærligheden mellem mand og kvinde også skal være trofast og bestandig.” (Den katolske kirke i Danmarks hjemmeside).

I Den Katolske Kirkes Katekismus betegnes skilsmisse som en alvorlig krænkelse af den naturlige lov.

Ægteskabet er en frivilligt indgået pagt mellem ægtefællerne, som er livslangt, og skilsmissen krænker dermed det grundlag, som den er indgået på, nemlig Guds kærlige til mennesket.

Såfremt man gifter sig igen forøges det alvorlige ved bruddet, hedder det i katekismen - og det selvom det nye ægteskab er godkendt af den borgerlige lov. I øvrigt nævner katekismen også den skade en skilsmisse volder på børnene og ægtefællerne selv.

Paven lagde op til synoden på sin rejse til USA

På sin succesrige rundrejse i september til Cuba og USA vendte pave Frans gang på gang tilbage til familiens afgørende betydning for samfund og kirke. I sin prædiken ved afslutningsmessen for det internationale familiestævne i Philadelphia den 27. september betegnede pave Frans familien som kirkens vindue ud til verden. At se ud, at bevare jordforbindelsen, at være realistiske og pragmatiske i forhold til familiens situation i nutidens verden er helt tydeligt et vigtigt anliggende for pave Frans.

Ved en tale direkte til de katolske biskopper i USA i forbindelse med familiestævnet sagde pave Frans bl.a.:
 
”Vi må ikke se bort fra de hidtil usete ændringer, der finder sted i det moderne samfund, med deres sociale, kulturelle - og desværre også juridisk - virkninger på familien. Disse ændringer påvirker os alle, både troende og ikke-troende. Kristne er ikke "immune" for disse ændringer”.

I talen brugte han supermarkedet som billede på det moderne samfund: ”Forbruget i dag synes at afgøre, hvad der er vigtigt. Forbrugende relationer, forbrugende venskaber, forbrugende religioner, forbrugende, forbrugende ... uanset omkostningerne eller konsekvenser. Et forbrug, som ikke favoriserer binding, et forbrug, der har meget lidt at gøre med menneskelige relationer.” Derfor er det vigtigt at finde tilbage til de værdier, som er i det fællesskab, som udgøres af familien.

Bliver det lettere at erklære et ægteskab ugyldigt?

Det er udfordringen til kirken:

”Som hyrder i fodsporene på den gode hyrde, bliver vi bedt om at opsøge, til at ledsage, at løfte op, til at forbinde sårene i vor tid… Verden i dag kræver en pastorale ændring fra vores side,” lød det fra pave Frans til de amerikanske biskopper.

Denne tale peger så frem mod den nu igangsatte synode. Ordene lægger op til, at kirken ser på vilkårene for den moderne familie. Der skal findes veje for den fraskilte og gengifte til igen at se sig som fuldgyldig del af menigheden.

Adgangen til opløsning af katolske ægteskaber skal lempes. Synoden skal nemlig undersøge, hvorvidt ægteskaber kan være indgået på et for løst grundlag, dvs. uden indsigt i, hvad et katolsk ægteskab egentligt indebærer – og derfor kan erklæres for ugyldigt.

”Kirkens lære om ægteskabet skal præsenteres og tilbydes så kommunikativt og effektivt, så den når hjerterne”, hedder det også på Vatikanets hjemmeside.

Og så har pave Frans i øvrigt proklameret et barmhjertighedens år, et ekstraordinært helligt år, som indledes på festdagen for Marias ubesmittede undfangelse den 8. december.

LÆS OM DET HELLIGE ÅR HER 

Kilder:
Den katolske Kirkes Katekismus
Vatikanets hjemmeside
Det katolske bispedømme i Danmarks hjemmeside