Indføring

Hvad er Danske Kirkers Råd?

Danske kirkers Råd udarbejder løbende en fælles troslærde i erkendelse af, at trosoplæringen er et både fælles problem og et fælles anliggende. Foto af Ørum Kirke i Viborg Stift.

Trods indbyrdes forskelligheder har en række kirker såvel protestantiske som ikke-protestantiske plus en række kirkelige organisationer og stifter indenfor folkekirken dannet et råd og et netværk. Hensigten er at kunne iværksætte samarbejde om fælles projekter.

Mens Folkekirkens Mellemkirkelige Råd er folkekirkens officielle organ til varetagelse af forbindelsen med øvrige kristne kirker, samles repræsentanter fra alle Danmarks forskellige kristne kirkesamfund og organisationer i Danmark til samtale, dialog og samarbejde i Danske Kirkers Råd.

LÆS OM FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD HER

I 2004 blev Danske Kirkers Råd til. Hidtil havde man et haft Det Økumeniske Fællesråd som et samtaleforum for repræsentanter for en række forskellige kirker, der var repræsenteret i Danmark. Parallelt hermed havde man også et andet samtaleforum, nemlig Danske Kirkers Samråd, der bestod af 12 kirker.

Med fusionen ville man ikke alene fortsætte med at føre en fælleskirkelig samtale, men også at være langt mere projektorienteret. Hertil kommer, at der i Danske Kirkers Råd nu er en lang række folkekirkelige organisationer, samt folkekirkens stifter repræsenteret. I organisationerne og i stifterne har men netop brug for den inspiration, som den økumeniske samtale og de fælles projekter giver.

LÆS OM DEN ØKUMENISKE BEVÆGELSE HER 

Jørgen Taarup, som er præst i Metodistkirken udtrykker det således i Danske Kirkers årsskrift 2013: ” Det nye, som jeg synes er kommet til den økumeniske dagsorden, er det forhold, at de enkelte kirker i høj grad er blevet ressourcer for hinanden… Liturgisk låner kirkerne af hinanden til fremme af nye salmer og musikalske udtryk.”

Danske Kirkers Råd formuler deres formål sådan:
- at være et mødested for kristne kirkers samtale og samarbejde om forkyndelse, diakoni og mission.
- at tage initiativ til studier og projekter, som anses for betydningsfulde for samarbejdet og fællesskabet mellem kirkerne.
- at arbejde for at sikre kristne kirkers og trossamfunds frihed og lige vilkår.
- at fremme kontakt og samarbejde mellem nationalt og internationalt kirkeliv samt at formidle og inspirere til samarbejde mellem menigheder i Danmark og udlandet.
 
Danske Kirkers Råd arbejder altså dels med samtaler, dels med projekter. Samtalerne, hvortil der er nedsat udvalg, drejer sig først og fremmest om følgende områder:
a. Kirkernes forhold til staten og dermed hvordan kirkerne kan sikre sig frihed og lige vilkår
b. Egentlig teologiske samtaler hvor man prøver at klargøre både forskelle og ligheder de forskellige kirker imellem, og hvordan man kan samarbejde i diakoni og mission
c. Samtaler mellem muslimer og kristne. Det drejer sig især om emner som religionsfrihed, ytringsfrihed og menneskerettigheder, samt teologiske drøftelser om etik og gudsbegrebet.
 
Og så er der tale om egentlige samarbejdsprojekter. Her der f.eks. følgende overskrifter:
 
Klima og miljø – også kaldet ”Grøn kirke”. Klima- og miljøprojektets formål er at styrke og inspirere enkeltpersoner, menigheder, stifter, kirker og kirkelige organisationer til at indarbejde miljø og klima som en naturlig del af deres tænkning og praksis. I 2013 indgik Danske Kirkers Råd et samarbejde med tre stifter, nemlig Aarhus, Aalborg og Roskilde stifter om at skabe ”grøn kirke”, dvs. slet og ret at spare på energien i stifternes kirker og menighedshuse. Samarbejdet skal så skabe større opmærksomhed omkring omsorgen for det skabte.

Migrantmenigheder. Baggrunden er den stigende indvandring af kristne fra især Mellemøsten. Disse indvandrere og flygtninge har så dannet en række menigheder. Danske Kirkers Råd vil som følge af sin målsætning søge samarbejde med disse nye menigheder og ikke mindst arbejde for, at menighederne får lokal opbakning og støtte fra danske frikirker og folkekirken. Konkret har man i nogle år været samlet til en international Helligtrekongersgudstjeneste i Københavns domkirke den første fredag i januar.
 
Kristne i Mellemøsten. Rådet har ikke mindst sin opmærksomhed henvendt på de kristnes situation i de mellemøstlige lande. Her er de kristne sat under voldsomt pres. Borgerkrigen i Syrien betyder forfølgelse af de kristne. I Irak terroriseres de kristne af organisationen Islamisk Stat. I Palæstina er udfordringen tydelig i kraft af, at de kristne tilhører et land under besættelse, hvor de udgør et religiøst mindretal. En arbejdsgruppe er i gang med at udforme initiativer til at skabe en større offentlig/politisk opmærksomhed omkring de kristnes situation. Bl.a. opfordres menigheder i Danmark til at knytte venskabsforbindelser til mellemøstlige menigheder.

Anti-trafficking. Bag denne betegnelse gemmer sig et engagement for at stoppe den omsiggribende menneskehandel.
 
Og så arbejder Rådet med at udarbejdet en fælles troslærde i erkendelse af, at trosoplæringen er et både fælles problem og et fælles anliggende. En arbejdsgruppe er i gang med at finde frem til, hvordan man etablerer en fælles trosoplæring i form af undervisningsprogrammer og lærebogsmateriale – på tværs af de kirkelige skillelinjer.

I 2017 markeres 500-årsjubilæet for reformationen. Luthers opgør med den katolske kirke blev startskuddet til dannelsen af den lutherske kirke. Men de øvrige protestantiske kirker blev afgørende præget af Luthers tanker, ligesom hans tanker også fik indvirkning på den katolske kirkes selvforståelse. At være med i fejringen af reformationsjubilæet ser Danske Kirkers Råd som en afgørende inspiration til fælleskirkelige samtaler og projekter.