Hvorfor kommer Matthæusevangeliet først?

0 T

- Rækkefølgen af evangelierne respekterer det forhold, at Matthæusevangeliet meget tidligt blev det mest afholdte og anvendte, svarer lektor i teologi Helge Kjær Nielsen

Hvorfor kommer evangelierne ikke i aldersrækkefølge i Bibelen?
Hvis Markus er ældst, hvorfor kommer han så efter Matthæus i Bibelen?

Alan Rasmussen

Spørgsmålet om evangeliernes rækkefølge er vanskeligt gennemskueligt, for i overleveringen divergerer deres indbyrdes placering særdeles meget.

Det er heller ikke så let at afgøre, om der altid har ligget bestemte kriterier til grund og i givet fald hvilke. Kronologien har nok spillet en vis rolle, men den har ikke været enerådende.

Man må således formode, at en rækkefølge som Matthæus, Johannes, Lukas og Markus skyldes det forhold, at de to første betragtedes som apostle, og de to sidste som henholdsvis Paulus og Peters medarbejdere. Rækkefølgen Matthæus, Markus, Johannes, Lukas kunne skyldes ønsket om at placere Lukasevangeliet umiddelbart forud for det andet skrift af samme forfatter, nemlig Apostlenes Gerninger. Tilsvarende kan man undertiden ane en begrundelse for andre kombinationer.

Det ser ud til, at den rækkefølge, vi har i dag, ret tidligt blev den almindelige i første omgang i Østkirken, mens der i Vestkirken var en betydelig variation i række-følgen, idet dog blandt andet den berømte Muratoris-kanon har samme rækkefølge som den i Østkirken dominerende.

Denne række findes i næsten alle store gamle græske håndskrifter og er muligvis anerkendt allerede af Irenæus og Origenes. Når Matthæusevangeliet næsten uanfægtet har stået som det første, har en medvirkende årsag sikkert været, at det indledtes med en slægtstavle, der fører Jesu slægt helt tilbage til Abraham, og at det ansås for at være skrevet af en af Jesu disciple, nemlig Matthæus (den samme som tolderen Levi).

Det er værd at bemærke, at Markusevangeliet bedømt ud fra de bevarede skrifter fra oldkirken er det eneste, der aldrig står som det første i den ældste kirkes opregning af de fire evangelier måske fordi det stort set ikke indeholder noget, der ikke er med i de to andre synoptiske evangelier.

Lader man kronologien være kriterium, er det rigtigt, at Markusevangeliet burde stå forrest ud fra den opfattelse af evangeliernes alder, der er fremherskende i dag, men en kronologisk rækkefølge vil under alle omstændigheder være usikker, da de forskellige evangeliers alder står til stadig diskussion.

Derfor er der ikke grund til at problematisere eller ønske nogen ændring af den rækkefølge, der relativ tidligt blev den gængse. Rækkefølgen med Matthæusevangeliet som det første respekterer det forhold, at dette evangelium meget tidligt blev det mest afholdte og anvendte og allerede da fik den næsten ubestridte førsteplads.

Med venlig hilsen
Helge Kjær Nielsen,
Lektor i Det Nye Testamente ved Aarhus Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.