Spørg

Hvad mener Jesus, når han siger "Tag mit åg på jer"?

Måske er åget noget af den ældste ”teknologi”, der stadig er i brug - helt op til vor tid brugt af både mennesker og arbejdsdyr, skriver lektor, cand.theol. og stiftskonsulent Jørgen Kjærgaard. Foto: Micha Klootwijk Fotografie - stock foto

Hvad betyder sætningen ”Tag mit åg på jer, og lær af mig…” i Matthæusevangeliet? Hvad er det for et åg, spørger en læser. Lektor og stiftskonsulent Jørgen Kjærgaard svarer på spørgsmålet

Spørgsmål:

Hej Brevkasse

Jeg læser i Matthæusevangeliet kapitel 11 vers 25-30: ”Tag mit åg på jer, og lær af mig…”. Hvad er det for et åg, der tales om? Jeg har drøftet det med nogle venner.

Vi tænker, at det enten er Jesu kors, som vi også skal bære, og det er let, hvis vi er ydmyge og sagtmodige. Ellers tænker vi, at åget simpelthen er at lægge sig ind under Jesu vejledning og gå i hans fodspor, og det er let, fordi det er kærlighedens vej, og han følges med os.

Hvordan ser I på det?

Venlig hilsen Louise

Svar:

Kære Louise

Måske er åget noget af den ældste ”teknologi”, der stadig er i brug - helt op til vor tid brugt af både mennesker og arbejdsdyr. En træstang lagt hen over skuldrene på to okser foran en plov eller et køretøj – eller bag om nakken på et menneske, så vægten eller trækkraften fordeles ligeligt. Måske kan åget være tildannet, så det passer den, der bruger det.

Et åg er således egentlig et hjælpemiddel, der skal gøre det nemmere at transportere tunge byrder – men samtidig et redskab, der betinger, at man bærer det dobbelte af, hvad man ellers ville være i stand til.

Alligevel har åget gennem årtusinder været et symbol på slid og møje, ufrihed og trælsomme, tunge byrder. I Det Gamle Testamente bruges det som billede på undertrykkelse og voldsherredømme, for eksempel 1. Kongebog 12, 3f. eller på slaveri (3. Mosebog kapitel 26 vers 13). Der tales endog billedligt om et ”jernåg” (Jeremias kapitel 28 vers 13) som en særlig tung skæbne, ligesom den kolde krigs lukkede grænse mellem Øst- og Vesteuropa blev benævnt ”jerntæppet”.

I Det Nye Testamente nævnes åget kun to steder. I Apostlenes Gerninger (kapitel 15 vers 10) bruger apostlen Peter det som billede på urimelige krav – altså igen som noget negativt. Og så det sted i Matthæusevangeliets 11. kapitel, som spørgeren refererer til, hvor der er samlet en række udsagn af Jesus; blandt andet dette:

”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.”

Det er lidt usikkert, ved hvilken lejlighed eller i hvilken sammenhæng, ordene er sagt. Men der er næppe tvivl om, at spørgeren er inde på noget, når udsagnet opfattes som en henvisning til Jesu kors. Evangelierne er samlet og nedskrevet i lyset af, hvad der skete med Jesus fra Skærtorsdag over Langfredag og Påskedag.

Og i kirkens tradition er ordene blevet hørt som en billedtale om at efterfølge Kristus i sagtmodig og ydmyg lidelse. Det, som i ældre prædikener og salmer kaldes at tage sit eget kors på sig.

Om det så er den oprindelige mening, er en anden sag. Det åg, Jesus taler om og kalder sit, er tydeligvis noget positivt. Det indebærer noget, der skal læres, men er en let byrde, en hvile for sjælen, et åg, det er godt at tage på sig.

Måske skal man blot holde sig til det billede, Jesus bruger – åget, der sætter en i stand til at bære den dobbelte byrde.

Der kunne da være både trøst og opmuntring i, at med Jesus som læremester får man styrke og visdom til at bære større byrder, end man kan i kraft af sig selv. Men Jesus siger jo, at hans byrde er let. Hvorfor skal den så bæres som et åg?

For det første fordi Guds byrde - let eller tung - skal bæres på begge skuldre. Ikke kun med den ene hånd, så den anden er fri til alt muligt andet. At bære med på Guds byrde her i verden kræver hele kroppen - “hele dit hjerte, hele din sjæl og hele dit sind.” Hele livet!

Guds åg på menneskers skuldre. Ja, det er jo en umulighed. Vi kan ikke tage det på os, endsige løfte eller bære det. Men for Gud er alle ting mulige. Også at blive den, der kalder alle de trætte og tyngede og går i deres sted og bærer byrderne for dem; så at de – så at vi – har frihed til alene at skulle bære hinandens byrder. Så godt er Guds åg!

Venlig hilsen
Jørgen Kjærgaard 
Lektor, cand.theol. og stiftskonsulent

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.