Bibelforsker: Spørgsmålet om Jesu civilstatus er ikke besvaret

På papyrusfragmentet skal man ifølge informationerne kunne læse følgende ord: "Jesus sagde til dem: Min hustru ...", fortæller bibelforsker Helge Kjær Nielsen. Foto: HO Denmark

Men nyt papyrusfund er måske det klareste vidnesbyrd om, at der i den efternytestamentlige tid var nogle, der mente, at Jesus var gift, mener bibelforsker Helge Kjær Nielsen

Der findes hele tiden nye håndskrifter, og sådanne fund giver lejlighedsvis anledning til store overskrifter i aviserne, hvor de omtales som mere eller mindre sensationelle. Nu er det så sket igen.

Man kan læse: Papyrusrulle afslører: Jesus var gift. Det antydes hermed, at noget hemmeligholdt er blevet afsløret. Et andet sted: Der kastes nu mere brænde på bålet i den opflammede diskussion om, hvorvidt Jesus monstro var gift eller ej.

LÆS OGSÅ:
Dokument om Jesu kone afspejler kirkedebat fra 300-tallet

Brændet er i dette tilfælde et papyrusfragment, der dateres til 300-tallet eller begyndelsen af næste århundrede, men dog kan have et ældre græsksproget forlæg.

På papyrusfragmentet skal man nemlig ifølge informationerne kunne læse følgende ord: Jesus sagde til dem: Min hustru

Fragmentet hvis ægthed der foreløbig ikke er enighed om giver i så fald udtryk for den opfattelse, at Jesus var gift. Men kan det slukke det omtalte bål? Med andre ord: Har spørgsmålet om, hvorvidt Jesus var gift, nu fundet sit svar?

Historisk Jesus ikke nem at få hold på
I forsøget på at vurdere det, er det nødvendigt at foretage en sondring, nemlig mellem den historiske Jesus, og de billeder af ham, som fortællingerne om ham rummer. Det gælder med andre ord sondringen mellem Jesus, som han var, da han omkring år 30 levede og virkede i Israel, og Jesus, som han er skildret i den senere overlevering om ham.

Hvordan den historiske Jesus var, lader sig ikke præcist besvare. Heller ikke ud fra Det Nye Testamente og her især evangelierne, der nok rummer de ældste fortællinger om Jesus, men de beskriver ham ikke ganske ens.

De forskere, der ud fra de foreliggende kilder og herunder i høj grad fra de nytestamentlige, forsøger at komme så nær på den historiske Jesus som muligt, kan ikke godtgøre, at Jesus skulle have været gift, men heller ikke udelukke det.

Selv om de nu har fået en ny kilde, nemlig det omtalte papyrusfragment, vil det ikke ændre synet på den historiske Jesus, hvad professor Karen King, der har offentliggjort papyrusfragmentet, i øvrigt heller ikke mener.

Men hvad nu med de billeder af Jesus, der findes i den lidt senere litteratur den som er blevet til i de første efternytestamentlige århundreder? Findes der eksempler på den forståelse, at Jesus var gift. Spurgt lidt bredere: Fortæller man eller fortæller nogle i oldkirken, at Jesus havde en hustru? Eller at han ikke havde?

LÆS OGSÅ
: Flere eksperter tvivler på papyrustekst om Jesu hustru

Det er næsten umuligt i de mangfoldige kendte tekster fra denne periode at finde udsagn, som er relevante for spørgsmålet om synet på Jesu ægteskabelige status. Det er da også typisk, at man i forskningen har argumenteret ud fra fraværet af klare udsagn.

Paradoksalt nok anføres fraværet af sådanne udsagn af nogle som argument for, at Jesus var gift, mens det for andre tjener som argument for den opfattelse, at han ikke var gift.

De første ræsonnerer som følger: Når der ikke står noget om, hvorvidt Jesus var gift eller ej, så skyldes det, at han var gift, som så at sige alle mænd i hans samtid var. De andre ræsonnerer: Når det ikke fortælles, at Jesus var gift, er forklaringen den enkelte, at han ikke var det.

Oldkirken var delt i spørgsmålet om ægteskab

De, der søger at afklare, hvad man mente i den ældste kirke, argumenterer altså undertiden ud fra fraværet af klare udsagn. Der er også nogle, der gør det ud fra uklare udsagn. Et par eksempler:

I skriftet Mod kætterne skriver Irenæus, der var biskop i det sidste par årtier i det andet århundrede, at Jesus gennemlevede alle livets stadier fra spædbarn til gammel mand. Han ringeagtede ikke, og gik ikke uden om noget af det, der hører et menneskeliv til.

LÆS OGSÅ:Irenæus (ca. 130-200)

Heraf slutter nogle, at Jesus altså ifølge Irenæus også må have levet i ægteskab, selv om det ikke direkte siges.

Og videre. De tekster, der vidner om et nært forhold mellem Jesus og Maria Magdalene, bliver af nogle tolket som udtryk for, at Jesus ifølge disse tekster har været gift med Maria. Synspunktet kendes fra bl.a. Da Vinci Mysteriet. Heller ikke den tolkning kan støtte sig på klare udsagn i de oldkirkelige tekster.

Mere klart er det, at der har været nogle, som var af den opfattelse, at Jesus ikke var gift. Klemens fra Alexandria, der døde i begyndelsen af det tredje århundrede, nævner i et af sine skrifter, at der var nogle, der betragtede ægteskab som utugt og som indstiftet af Djævelen, og derfor giftede de sig ikke. Derved mente de at efterfølge Jesus, der ifølge dem ikke indgik ægteskab.

LÆS OGSÅ:
De 10 vigtigste ting at vide om oldkirken

Klemens mente heller ikke, at Jesus havde været gift, men det skyldtes på ingen måde, at han havde et negativt syn på ægteskab og på alt, hvad der hører den af Gud skabte verden til, men derimod at han trods sin fremtræden i menneskeskikkelse dog som Guds søn var forskellig fra mennesker.

En vanskelighed ved at tolke de gamle tekster ligger også i det forhold, at der ofte foreligger symbolik. Man kan eksempelvis allerede i Det Nye Testamente møde den forestilling, at kirken er Kristi brud. Den forståelse anfører i øvrigt også Klemens i sin argumentation over for dem, han gør op med.

LÆS OGSÅ:Teolog: Jesu kone udfordrer katolske præsters cølibattilværelse

Var den historiske Jesus gift? Bedømt ud fra de overleverede tekster fra den ældste kirke synes spørgsmålet ikke at have spillet nogen egentlig rolle, men det er da nærliggende at antage, at der var nogle, der mente, at han var det, og andre, der var af den modsatte opfattelse.

Tolkningen af fragmentet er yderst usikker

Det nyfundne papyrusfragment må umiddelbart forstås som et vidnesbyrd fra den pågældende periode om, at Jesus var gift.

Der er dog flere forhold, der gør tolkningen af det nyfundne papyrusfragment yderst usikker. Hvad er det for en sammenhæng, ordene Jesus sagde til dem, min hustru står i? Hvad har foranlediget udsagnet? Hvem er det henvendt til?

Og dertil kommer så det endnu uafklarede spørgsmål, om fragmentet overhovedet er ægte. Men hvis man nu antager, at fragmentet er ægte, er det et vidnesbyrd fra den pågældende periode om den opfattelse, at Jesus som de fleste andre mænd var gift.

Man kan så spørge, hvad nyt der er i det. Ja, det kan som nævnt ikke bidrage til at afklare, om den historiske Jesus var gift eller ej. Men det er måske det klareste vidnesbyrd om, at der i den efternytestamentlige tid var nogle, der mente, at Jesus var gift. I den forstand kaster fragmentet lys over spørgsmålet, hvorvidt man i oldkirken mente, at Jesus var gift.

Men det er ikke sensationelt ved at afsløre et synspunkt, som man ikke mente var at finde i andre samtidige tekster.

Helge Kjær Nielsen er lektor, dr. theol i Det Nye Testamente ved Aarhus Universitet og panelist ved kristendom.dk.