"Vær en lysbærer i verden!"

Vi har mødt Jesus som verdens lys, og vi ønsker at bære dette lys med os ud i vor hverdag, skriver Ole Skjerbæk Madsen. Foto: Monkey Business Images

Når vi samles i kirken til fejringen af Kyndelmisse, hører vi, hvordan Simeon tager den 40 dage gamle Jesus i sine hænder og i sin lovsang proklamerer: Jesus er hedningers lys og Israels herlighed. Vi tænder lys ved gudstjenesten og bærer dem rundt i kirken, og måske tager vi velsignede kærter med os hjem.

Vi har også mødt Jesus som verdens lys, og vi ønsker at bære dette lys med os ud i vor hverdag. Vi husker, at ikke alene er Jesus verdens lys, men han gør os til lys i verden.

Mange af os lever i mørke
Lyset, vi taler om, henviser os til skabelsen. Gud skabte alting ved sit Ord, som også kaldes livets lys. Ordet kaldte ind i urmørket og fremkaldte et genskin af sit eget væsen, da Gud sagde: Der blive lys!

Alligevel lever mange skabninger i mørke, fordi Guds lys er skjult for dem. Så længe vi er i mørke, er vi uden orientering i tilværelsen.

Ordet blev menneske i Mesteren Jesus: det sande Lys sig føde ind i verden for ved sin død på korset og ved sin opstandelse at lade os se lyset i verdens mørke. Jesus inviterer os til sammen med ham at blive Lysets børn, for at vi med vore liv skal tjene åbenbaringen af Guds nærvær i verden.

Sådan lever vi som Lysets børn
Hvordan kan vi komme ud af mørket og leve som Lysets børn? Her er en lille praksis:

Læs Simeons lovsang: Lukas 2,29-32 (Se faktaboks i artiklens venstre side)

Sæt dig godt til rette, og luk øjnene. Bed Helligånden gøre bibelversene levende for dig.

Læg mærke til dit åndedræt, og hvil i det. Forestil dig, at lyset fylder dig, når du trækker vejret ind, og giv lyset videre eller giv slip på mørket i dig, når du ånder ud. Du kan evt. bruge Jesus-bønnen som hjælp og på indåndingen bede: Jesus Kristus, Guds Søn, og på udåndingen: Forbarm dig over mig.

Når du har bedt sådan i et passende tidsrum, og du evt. erfarer en indre stilhed og fred, så hvil lidt i stilheden og læg mærke til om Helligånden giver dig et vejledende ord fra Jesus.

Jesus-inspiration
Jeg har selv en dag, jeg mediterede over Simeons lovsang fået denne inspiration fra Jesus:

"Jeg Er Det levende Lys, Lysordet. Jeg Er mine disciples Lys, mit udvalgte folks Lys, profeternes lys, og Jeg Er Verdens Lys, Lyset for ethvert menneske.

Men Lyset gør levende, giver identitet og personlig eksistens ved at sætte skel mellem lys og mørke, liv og ikke-liv, kosmos og kaos, sandhed og løgn, mellem et liv i Guds nærhed og illusion og fortabelse.

Lyset afslører og skaber liv i afsløringen. Derfor profeterede Simeon for Maria, at Jeg i Jesus ville lade mange hjerters skjulte tanker komme for en dag, og at Maria selv måtte opleve det, som skulle hendes sjæl gennemtrænges af et sværd.

Lyset viser alting, som det er
Først lyset lader jer erkende mørket, fortabelsen i mørket, i ikke-livet og i løgnen. Lyset lader jer se alting, som det er. Lyset er skræmmende for den, der vil skjule sig i illusionen og leve for sig selv uden at stå til ansvar over for Gud og medskabningen for sine tanker, handlinger, ord og følelser.

Jeg Er Lyset, Det levende Lys, Lysordet. Når et menneske ser sit livs mørke i øjnene og i mit Lys sætter navn på illusionerne og ser fortabelsen i sit sig-selv-nok- eller mig-selv-først-liv, ser sin tomhed - da vil Lysordet kalde det sande selv ud af dit livs mørke, og du vil høre Gud-i-mig tale dig kærligt til; du bliver helt dig selv, finder dit velvære, og du ved, at du lever og er til, når du er i Guds nærhed.

Vend dig mod Lyset
Vend dig mod Lyset, og lad mit nærvær skabe klarhed i dit liv, renhed, hellighed, helhed. Lad Lysordet skabe orden, retning og mål i dit liv.

Jeg Er Lyset, Det levende Lys, Lysordet - for dig og for verden. Hvad jeg gør for dig, ønsker jeg at gøre for andre, og hvad du erkendte i mit Lys, er sandheden, som gælder hele skabningen og ethvert menneske; Jeg Er verdens Lys!

Men for mange er livet illusion, tomhed og fortabelse, fordi de ikke ser Lyset - ikke vil se Lyset, ikke kan se Lyset - eller fordi kirken, som kalder sig med mit navn, har sat en skærm ned over Lyset og bare ville beholde Lyset for sig selv.

Maria bar mig op i templet, og Simeon tog mig i sine arme. Hun gav mig tilbage til Gud, fordi Jeg Er Gud af Gud og Lys af Lys. Han så min frelse, at Gud-i-mig befrier fra mørkets magt og lader jer se lys i mit Lys.

Bær mig i dit hjerte
Som dem skal du være, en lysbærer, en Kristus-bærer i verden, løfte mig op i taksigelse, lovsang og tilbedelse ind mod Guds hjerte, så at hele verden kan se, at Jeg er ét med Faderen, Gud - ét i væsen, ét i vilje - én væren, ét lys, én skabende, tjenende kærlighed. Og du skal bære mig med dig i dit hjerte, så at dit hjerte er åbent for enhver skabning og ethvert menneske på din vej, og så at dit liv bliver lys af mit Lys.

Dine øjne ser min frelse, og dine ører hører Lysordet, Guds kærligheds tale, og dine hænder og dine ord virker lys og lægedom, når du lever i Det levende Lys.

Kom, lad os vandre sammen og sprede mørket og udså sædekorn af Det levende Lys."

Ole Skjerbæk Madsen er missionspræst i Areopagos og panelist ved kristendom.dk.Inspiration til at holde en kyndelmissegudstjeneste kan ses på troitiden.dk i dette dokument.