Troens og filosofiens hovedpersoner

1. Hovedpersoner i Bibelen

Abraham - troens far

Jødernes stamfader og første patriark spiller også en stor rolle inden for kristendommen, hvor fokus især ligger på Abrahams retfærdiggørende tro. Det ses blandt andet hos centrale personer i den kristne teologihistorie som Paulus, Luther og Kierkegaard

bag filmen Exodus: Gods and Kings

Moses var udfrier og lovgiver

I Det Gamle Testamente spiller Moses en central rolle som modtager og formidler af Moseloven, der er selve kernen i jødedommen

Hvem var Saul i Bibelen?

I dag har filmen "Sauls søn" premiere i biografer landet over. Navnet Saul kender vi fra Det Gamle Testamente, men hvem var egentlig den bibelske kong Saul?

Kong David (omkring 1000 f.Kr.)

Adventstiden markerer forventningen om Jesu fødsel som Messias. Nogle af profetierne om Messias kalder ham for Davids søn. Men hvem var denne David?

Indføring

Job - den uretfærdige lidelses grundfigur

Det Gamle Testamentes historie om Job handler om erfaringen af tilværelsens vilkårlighed - og om at blive vred på Gud

Biografi

Kejser Augustus (63 f.Kr.-14 e.Kr.)

Lukasevangeliet fortæller, at Jesus blev født i Betlehem på grund af en befaling fra kejser Augustus. De to er nogle af verdenshistoriens mest betydningsfulde skikkelser, og faktisk har de nogle ting til fælles

Biografi

Hvem var Josef?

Den fåmælte tømrer fra Nazaret har i evangelierne altid stået i skyggen af sin hustru Maria og sin stedsøn Jesus

Biografi

Hvem var Jomfru Maria?

Jomfru Maria er igennem kirkens historie vokset i betydning som kristendommens kvindelige og moderlige side

Johannes Døberen (ca. 5 f.Kr.-30 e.Kr.)

Som historisk skikkelse er Johannes Døberen omdiskuteret. I den kirkelige tradition står han for både gudsfrygt og tvivl. Og så banede han vejen for Messias

Jesus af Nazaret

Jesu offentlige optræden varede blot et år, og han døde i en ukendt afkrog af verden forladt af alle. Siden da har millioner af mennesker verden over tilbedt ham som Guds søn og verdens frelser

Simon Peter

Simon Peter var disciplen, som fornægtede Jesus langfredag. Alligevel blev han apostlenes og dermed den kristne kirkes første leder

Apostlen Jakob - skytshelgen for pilgrimme

Jakob, som tilhørte inderkredsen omkring Jesus, var den første martyr blandt apostlene. I dag er han pilgrimmenes skytshelgen

Klassiker

Hvem var den tvivlende Thomas?

"Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne, tror jeg det ikke." Sådan sagde disciplen Thomas og blev siden kaldt den tvivlende

Judas Iskariot

Få mennesker er blevet lagt så meget for had som manden, der forrådte Jesus

Maria Magdalene

Maria Magdalene var en af Jesu disciple. Oplysningerne om hende er sparsomme, men i nyere tid har teorier om, at hun var gift med Jesus, vakt opsigt

Pontius Pilatus

Statholderen, der dømte Jesus til døden, er en af de mest kendte romere overhovedet, men hvad ved vi egentlig om ham?

Indføring

Helligånden er Guds talsmand

Den hellige ånd: Helligånden er ikke kun et luftigt begreb, men derimod en person på lige fod med Gud og Jesus. Ånden har endda en funktion, nemlig som Guds talsmand. Og så kan man med rette kalde Helligånden "hun"

Biografi

Hvem var Paulus?

Mere end nogen anden forbindes Paulus (ca. 10-67) med kristendommens grundlæggelse og tidligste udbredelse

Biografi

Stefanus (død ca. 35)

2. juledag er også Skt. Stefans helgendag. Stefanus var Jesu-bevægelsens dygtige forkynder. Så dygtig, at han måtte lade livet for budskabet om den opstandne. Derfor regnes han som kristendommens første martyr

2. Hovedpersoner i oldkirken

Justin Martyr (ca. 100-165)

Justin var en af de vigtigste forsvarere for den kristne tro i den tidligere kristendom. Han endte med at blive henrettet for det og fik derved sit tilnavn

Irenæus (ca. 130-200)

Irenæus er en af de største kristne tænkere fra det 2. århundrede. I opgøret med gnostikerne formulerede han, hvad der er det helt afgørende i kristendommen

Tertullian (160-225)

For at forstå, hvem og hvad Tertullian var, er det godt at kende til apologeterne, montanismen og gnosticismen

Perpetua (ca. 181-203)

Perpetua, en ung kvinde og nybagt mor, er blevet en af oldkirkens mest kendte martyrer

Origenes (ca. 185-254)

Kirkefaderen Origenes regnes som en af de vigtigste teologer i kristendommens historie. Alligevel blev han erklæret kætter efter sin død, fordi man mente, at han gjorde Jesus overflødig

Laurentius (225-258)

En af kristendommens mest populære helgener er martyren Laurentius (225-258), som også har forbindelse til legenderne om den hellige gral

Biografi

Hvem var Sankt Nikolaus (ca. 280-350)?

I dag er han måske mest kendt som julemanden, men han var oprindeligt en græsk biskop. Der er både forskelle og ligheder mellem Nikolaus og nutidens billede af julemanden

Athanasius (ca. 297-373)

Få mennesker har overgået ham i betydning for fastlæggelsen af den kristne lære. Men i modsætning til så mange andre teologer levede han ikke det meste af sit liv bag et skrivebord

Konstantin den Store (ca. 285-337)

Kejseren kendes som den person, der sørgede for at ændre kristendommens status fra forfulgt mindretalsreligion til fuldt anerkendt rigskirke

Hieronymus (347-420)

Det var både en kæmpe bedrift og en kontroversiel handling, da kirkefaderen Hieronymus ene mand oversatte hele Det Gamle Testamente direkte fra hebraisk

Augustin (354-430)

Augustin blev den vigtigste kirkefader i oldkirken, og hans betydning for kristendommen og hele den vestlige civilisation kan næppe overvurderes

3. Hovedpersoner i middelalderen

Gregor den Store (ca. 540-604)

Han var en af de stærkeste paver i kirkehistorien med et stort talent for administration, men egentlig ville han helst være optaget af det åndelige liv, bøn og meditation

Sankt Ansgar var Nordens første kristne apostel

Ansgar var munk, missionær, ærkebiskop i Hamborg og den danske kong Håriks fortrolige. Men det lykkedes ham aldrig at kristne hverken kongen eller hans mænd. Til gengæld byggede han måske Danmarks allerførste kirke i Hedeby. Søndag fejres han i den katolske kirke

Anselm af Canterbury (cirka 1033-1109)

Anselm af Canterbury mente, at troen var nødvendig for at kunne forstå, hvad sandhed er. Han forsøgte på flere forskellige måder at bevise, at Gud er til. Hans tankegang har fået stor betydning for filosofiens og teologiens historie

Hildegard af Bingen (1098-1179)

Den tyske abbedisse og middelaldermystiker Hildegard af Bingen var en af de mest markante personligheder inden for den kristne tro og kirke i sin samtid. I dag finder mange stor inspiration i hendes visionære skrifter og gregorianske musik

Klassiker

Frans af Assisi (1181-1226)

Frans af Assisi - helgen og ordensstifter, prædikant og digter, dyreven og miljøforkæmper.

Thomas Aquinas (cirka 1225-1274)

Thomas Aquinas' meninger om forholdet mellem den guddommelige åbenbaring og den menneskelige fornuft har fået indflydelse på videnskabens, filosofiens og kirkens historie

Dante Alighieri (1265-1321)

Italiens største digter tager sine læsere med på sightseeing fra Helvede, gennem Skærsilden, til Paradis

Birgitta af Vadstena - en moderne middelalderkvinde

Birgitta af Vadstena var et aktivt og udadvendt menneske, men også et menneske der fandt tid til stilhed midt i travlheden. Hun er naturligvis barn af sin tid, men trods en tidsafstand på 700 år, er hun stadig aktuel

Hvem var Mester Eckehart?

Efter at have været stort set glemt og borte siden sin død i begyndelsen af 1300-tallet, er interessen for den kristne mystiker, Mester Eckehart, igen blomstret frem

John Wycliffe (ca. 1325-1384)

Den engelske middelalderteolog ønskede et opgør med griske biskopper, der udbyttede folket i stedet for at give dem åndelig næring

Julian bragte optimisme ind i en urolig tid

Julian af Norwich var en af de største åndelige autoriteter i middelalderens England og forfatter til den første bog på engelsk skrevet af en kvinde

Jeanne d'Arc (ca. 1412-1431)

En 17-årig bondepige fortalte den franske konge om sine åbenbaringer og ændrede dermed historiens gang, men hun måtte også betale prisen for det

4. Reformationens hovedpersoner
Biografi

Martin Luther (1483-1546)

Martin Luther var den centrale person i Reformationens opgør med det katolske pavedømme. Luther læste ud fra Bibelen, at mennesket ikke kan frelse sig selv ved sine egne gerninger, men alene Guds nåde kan frelse

Philipp Melanchthon - Reformationens systematiker

Som Reformationens store systematiker var teologen og humanisten Philipp Melanchthon en uvurderlig hjælp for Luther og nogle gange også hans stedfortræder. Men afvigelser i hans teologi kom til at belaste hans eftermæle voldsomt

Ulrich Zwingli og den første schweiziske reformation

Mens Martin Luther reformerede kirken i Tyskland, arbejdede Ulrich Zwingli utrætteligt på at skabe en ny bibelfunderet teologi i Schweiz. Derudover er hans tanker også udbredte i reformerte kirker verden over - og særligt i Nederlandene, England, Skotland og USA

5. Teologiens og filosofiens store tænkere

Filosofferne Sokrates og Platon

Filosofferne Sokrates og Platon har begge sat store aftryk i den europæiske tænkning helt frem til i dag. Også inden for moral og etik har de to grækere haft afgørende betydning. Bliv klogere på filosofiens historie i denne sensommer med ny serie på religion.dk

Aristoteles (384 - 322 f.Kr.)

Aristoteles var en af antikkens store tænkere. Sammen med Platon regnes han blandt de mest indflydelsesrige filosoffer i europæisk idéhistorie

Nikolaus Cusanus (1401-64)

Filosoffen og teologen Nikolaus Cusanus var en af renæssancens største og mest originale tænkere

René Descartes (1596-1650)

Den franske filosof og matematiker Descartes begyndte med at tvivle på alt, men endte med at mene, at både Guds og sjælens eksistens kan bevises. I vor tid nyder han stadig stor respekt

John Locke (1632-1704)

Der findes ikke sikker viden om de religiøse spørgsmål, og derfor skal staten ikke blande sig i, hvad folk tror, sagde John Locke. Hans tanker om religion, erkendelse og retfærdighed har fået stor indflydelse på europæisk politik og tænkning

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)

Leibniz er ikke kun kendt som filosof, men også som en indflydelsesrig matematiker og naturvidenskabsmand. Han mente, at man kunne bevise Guds eksistens og forstå, at han altid handler på den bedst mulige måde

John Wesley (1703-1791)

John Wesley ønskede at forny den engelske statskirke (Church of England), men endte med at give startskuddet til en helt ny kirke. Hans metodiske og disciplinerede liv gav ham øgenavnet 'metodist', et navn han tog til sig og gav videre.

David Hume (1711-1776)

David Hume mente, at man med god ret kunne betvivle omverdenens eksistens. Han havde en voldsom kritik af religionerne og skrev om etik og moral på en provokerende måde. Efter hans død er han blevet læst i vidt omfang

Baggrund: Hvem var præsten N.F.S. Grundtvig?

Grundtvig er en af de personer, der har haft størst betydning for dansk kirkelig og national identitet, og han har skrevet flere salmer til Den Danske Salmebog end nogen anden. Men hvem var han egentlig? Læs om hans liv og virke her

Frederik Christian Sibbern (1785-1872)

Sibbern mente, at man kunne være en del af Jesu rige uden at have læst Bibelen og uden at være kristen. Han var professor i filosofi i hele 57 år, men skrev også en fremtidsroman samt psykologiske og skønlitterære værker

Filosofi

Filosoffen Schopenhauer ville forstå mennesket gennem krop og sanser

Én af 1800-tallets store tænkere, filosoffen Arthur Schopenhauer, fremhævede kroppen som et middel til erkendelse. Han mente, at Kant og andre tænkere fra oplysningstiden overså krop og sansning i deres søgen efter at forstå verden

Auguste Comte (1798-1857)

Auguste Comte sagde, at religionen var et stadium, som skulle overvindes til fordel for videnskabelig erkendelse. Han var en af sociologiens grundlæggere og mente, at menneskeheden skulle dyrke samfundet som det højeste væsen i stedet for Gud

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Søren Kierkegaard hører til blandt de mest indflydelsesrige danske tænkere. Hans bøger spænder bredt lige fra det skønlitterære til teologiske, filosofiske og psykologiske tanker. Få det hurtige overblik her

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Hvem var den store tyske filosof, som de fleste kender som ophavsmand til udsigelsen: "Gud er død!"?

Rudolf Karl Bultmann (1884-1976)

Beretningerne i Det Nye Testamente er ikke historisk korrekte, men de fortæller om nogle grundlæggende menneskelige livsvilkår, mente Bultmann. Med sin originale tankegang gjorde han på en ny måde Bibelen aktuel og blev en af 1900-tallets største teologer

Karl Barth (1886-1968)

I Barths teologi er der ingen anden vej til Gud end Jesus Kristus, og denne vej er ét langt opgør med menneskets egen religiøsitet

Klassiker

Hvem var Kaj Munk?

Kaj Munk var sognepræst, dramatiker og kritiker af nazismen og jødeforfølgelserne. Han blev myrdet af den tyske besættelsesmagt i 1944

Indføring

K. E. Løgstrup (1905-1981)

Knud Ejler Løgstrup er en af de fire store Aarhus-teologer og forfatter til værker som Den etiske fordring og Opgør med Kierkegaard. Hans værker om teologi, filosofi og etik har haft stor betydning både indenfor hans fagområder og i dansk kulturdebat

Bo Giertz (1905-1998)

Biskop Bo Giertz blev i 2004 kåret til det 20. århundredes vigtigste svenske kirkeleder

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

For Bonhoeffer var modstanden mod nazismen en uundgåelig konsekvens af livet som efterfølger af Jesus. Han endte derfor med at blive henrettet kun 39 år gammel som en moderne martyr for sin tro

Regin Prenter (1907-90)

Da Regin Prenter i 1945 blev udnævnt til professor i teologi på Aarhus Universitet, levede han i skjul på grund af sit engagement i modstandsbevægelsen

P.G. Lindhardt (1910-1988)

P.G. Lindhardt var den mest berømte teolog i Danmark i store dele af det 20. århundrede. Han gjorde op med det evige liv

Mother Teresa (1910-1997)

Den spinkle nonne i den hvide sari er blevet hyldet og kritiseret for sit arbejde med verdens fattige. For nogle er hun et næstekærligt ikon, mens andre anser hendes verdensomspændende organisation for at bygge på et hyklerisk grundlag

Paul Ricoeur (1913-2005)

Mennesket orienterer sig i forhold til grænserne for sin egen erkendelse. Hvis filosofien derfor vil forstå mennesket bedre, må den udforske troens tekster, for det er her, tilværelsens grænser er udtrykt, mente filosoffen Paul Ricoeur

Johannes Sløk (1916-2001)

Johannes Sløk omtales ofte som en af de fire store Århus-teologer, men han var mere end det. Han var en af de største intellektuelle i sin generation og markerede sig inden for teologi, idéhistorie, litteratur, filosofi, oversættelse og ikke mindst som debattør

René Girard (1923-)

Fortællingen om Jesu lidelse og død spiller en afgørende rolle for vores forståelse af alle kulturers oprindelse og udvikling, mener den franske historie- og litteraturvidenskabsmand René Girard

Niklas Luhmann (1927-1998)

Den tyske sociolog Niklas Luhmann er en af de få store tænkere i det 20. århundrede, som har haft blik for religionens betydning i det moderne samfund på trods af sekulariseringen. Derfor vinder han stadig større indflydelse blandt protestantiske teologer og tænkere

Martin Luther King (1929-1968)

Han kæmpede kompromisløst for frihed og retfærdighed for alle amerikanere uanset race. Og han fandt styrken til at kæmpe i sin tro. Læs om Martin Luther King og se videoer om hans liv og død

Jürgen Habermas (født 1929)

Jürgen Habermas er en af det 20. århundredes tunge drenge inden for filosofi og samfundsteori. For kristendommen og teologien har hans tænkning været en udfordring, som har ført til både anerkendelse og kritik

Gianni Vattimo (født 1938)

Gianni Vattimo er den mest berømte nulevende italienske filosof. I de senere år er Vattimo vendt tilbage til sine kristne rødder. Hans bog "Jeg tror, at jeg tror" fra 1996 regnes for genkristningens europæiske hovedværk

6. Seneste artikler