Maria Magdalene

I Bibelen omtales Maria Magdalene i forbindelse med Jesu opstandelse som den, der kom først til Jesu tomme grav, og hun var den første, som den genopstandne Jesus opsøgte. (Maleri af El Greco) Foto: Arkiv

Maria Magdalene var en af Jesu disciple. Oplysningerne om hende er sparsomme, men i nyere tid har teorier om, at hun var gift med Jesus, vakt opsigt

Maria Magdalene er muligvis den vigtigste kvindelige helgen i kristendommen bortset fra Jesu mor, jomfru Maria. Maria Magdalene var en af Jesu disciple og stod ham øjensynligt lige så nær som de tolv apostle. Og så var hun blandt de første vidner til Jesu opstandelse.

Mængden af oplysninger, der med sikkerhed handler om Maria Magdalene, er dog ikke stor. Derfor har hendes identitet gennem hele kristendommens historie været omgærdet af gætterier og spekulationer.

I nyere tid har det især vakt opsigt, at forfattere som Dan Brown er kommet frem med kontroversielle teorier om, at Maria Magdalene var gift med Jesus og fik børn med ham. Disse konspirationsteorier pirrer vores trang til at tro, at tingene er helt anderledes, end man gerne vil have os til at tro.

Magdalene i det Nye Testamente

Marias tilnavn Magdalene angiver formentlig, at hun kom fra den lille by Magdala ved Genesaret Sø. Ifølge evangelierne var hun en del af en gruppe kvinder, som sørgede for Jesus og hans andre disciple af deres egne midler. Af Lukasevangeliet fremgår det desuden, at hun var blevet helbredt for syv dæmoner.

Gruppen af kvinder havde fulgt Jesus fra Galilæa til Jerusalem, hvor han blev korsfæstet. Ifølge alle fire evangelier så kvinderne til, mens Jesus hang på korset, og da han blev lagt i graven. Derfor så kvinderne også, at Jesus ikke blev salvet, før han blev begravet, som det ellers var skik og brug, og derfor gik de ud til graven på den tredje dag, da sabbaten var ovre for at salve hans lig. Men der ventede dem en overraskelse: Jesus lå ikke længere i graven.

Alle fire evangelier beretter, at Maria Magdalene var blandt de allerførste vidner til Jesu opstandelse, og at hun senere fortalte om opstandelsen til de mandlige disciple, som endnu ikke havde set den opstandne Jesus. Ifølge Markus og Johannes var hun endda alene om at være den første til at møde den opstandne Jesus.

I Johannesevangeliet finder vi beretningen om, hvordan Maria først ikke kunne genkende Jesus efter opstandelsen. Først da Jesus kaldte hende ved navn, så hun, at det var ham. Herefter sendte Jesus hende hen til de tolv apostle, for at hun skulle fortælle dem, at han var opstået. Derfor har hun også fået tilnavnet "apostel til apostlene" ("apostel" betyder "sendebud" på græsk).

Maria Magdalene bliver ikke nævnt ved navn igen efter Jesu himmelfart, men i Apostlenes Gerninger omtales gruppen af kvinder igen; de var blevet en del af den kristne menighed ligesom Jesu mor og brødre.

Synderinde eller bare Maria?

Det ovenfor skitserede er de beretninger i Det Nye Testamente, som ganske sikkert handler om Maria Magdalene. Gennem tiden har mange dog foreslået, at også andre beretninger i Det Nye Testamente handler om Maria Magdalene. Ifølge denne fortolkning er Maria Magdalene identisk med Maria fra Bethania og også med synderinden, der salvede Jesu fødder (Luk. 7,37ff).

Pave Gregor den Store holdt en indflydelsesrig prædiken i 591, som afspejlede denne tolkning. I dag er de fleste kirker (også den romersk-katolske) dog gået væk fra denne tolkning, og Maria Magdalene, Maria fra Bethania og synderinden betragtes som tre forskellige personer.

Forestillingen om de tre kvinder som identiske lever dog videre og har givet anledningen til den idé, at Maria Magdalene var en tidligere prostitueret. Denne forestilling afspejler sig i kunst fra såvel middelalderen som nutiden. Også i nutidens bøger og film er det udbredt, at Maria Magdalene fremstilles som prostitueret det sker f.eks. i The Last Temptation of Christ, The Passion of the Christ og Jesus Christ Superstar. Nogle har endda også foreslået, at hun skulle være den samme som kvinden, der blev grebet i hor (Joh. 8,3ff). Denne forbindelse er dog ikke antydet i teksten.

Jesu brud?

Dan Brown (forfatteren bag Da Vinci-Mysteriet) og andre konspirationsteoretikere påstår derimod, at kirken valgte at skabe billedet af Maria Magdalene som prostitueret for at nedgøre hende. De mener, at Maria Magdalene i virkeligheden spillede en endnu mere fremtrædende rolle blandt Jesu disciple, end evangelierne giver indtryk af. Ifølge dem var hun nemlig gift med Jesus selv.

Teorien om, at Maria Magdalene var gift med Jesus og fik børn med ham har i de senere år givet genlyd i hele den kirkelige verden, fordi den stiller spørgsmål ved det grundlæggende i det kristne budskab, og fordi den udfordrer kirkens og Bibelens autoritet. Måske netop derfor har mange taget teorien til sig. Ud over fri fantasi baserer denne teori sig dog ikke på meget andet end en særtolkning af enkelte passager i de såkaldte apokryfe evangelier (som ikke er med i kirkens officielle Nye Testamente).

Nogle af disse apokryfe evangelier fremstiller Maria Magdalene som Jesu yndlingsdiscipel og som en vigtig leder blandt de kristne. Men ingen af dem siger noget direkte om, at de var gift eller havde et seksuelt forhold, ligesom de kanoniserede evangelier heller ikke gør.

Teorien om, at Maria Magdalene fik børn med Jesus, kan kombineres med en middelalderlig legende om, at hun efter Jesu død rejste til Sydfrankrig. Ifølge en anden legende var hun imidlertid gift med evangelisten Johannes. Det er dog næppe sandsynligt, at nogen af disse legender hviler på et historisk korrekt grundlag.